SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Záznamy z jednání

14. prosince 2008

Záznam z Valné hromady SPOV ČR a zápis z předsednictva 3.12.2008

Přílohy na konci článku:
Program Valné hromady
Zpráva předsednictva na Valné hromadě
Kontrola usnesení z Valné hromady
Zpráva o plnění rozpočtu SPOV ČR za období 23.11.2007-10.11.2008
Závěrečná zpráva revizní komise 2008 SPOV
Jednací řád Valné hromady SPOV ČR
Termínový kalendář schůzí SPOV ČR pro rok 2009
Rozpočet SPOV na rok 2009
3.12.2008 volba předsednictva SPOV ČR

 
 
Záznam z Valné hromady Spolku pro obnovu venkova ČR, která se konala dne 3.12.2008 v Senátu Parlamentu ČR.

Valnou hromadu zahájil Mgr. Kavala, který současně přítomné přivítal.
Valná hromada se řídila Jednacím řádem, který byl schválen na toto volební období na Valné hromadě SPOV ČR dne 6.12.2006. Zapisovatelem byla schválena Ing. Harnová.
Přítomno bylo osobně nebo prostřednictvím plných mocí celkem 261členů.

Byly zvoleny :

 • Mandátová komise – p. Vaculín, pí. Trnková, pí. Veličková, pí. Cimrová
 • Návrhová komise – p. Křemenák, pí. Vaníčková, p. Tyl
 • Volební komise – pí. Stržínková, p. Kvapil, p. Peterka
 • Ověřovatelé zápisu – p. Stojan, p. Bia

Následně bylo projednáno a schváleno :
  1. Program valné hromady (příloha č.1 zápisu)
  2. Zpráva předsednictva o činnosti SPOV ČR za období 2008, včetně zprávy o plnění usnesení přijatých na předchozí VH (příloha č.2 zápisu)
  3. Zpráva pokladníka (příloha č.3 zápisu)
  4. Zpráva revizní komise (příloha č.4 zápisu)
  5. Jednací řád na roky 2009-2012 - (příloha č.5 zápisu)
  6. Termínový kalendář jednání SPOV ČR v r. 2009 - (příloha č.6 zápisu)
  7. Rozpočet na rok 2009 - (příloha č.7 zápisu)

Vzato na vědomí:
 • zpráva mandátové a volební komise o počtu hlasujících na valné hromadě a výsledku voleb

a zvoleno Předsednictvo ve složení:

Eduard Kavala
Miroslav Kovařík
Pavel Hroch
Jan Florian
Petr Kulíšek
Stanislav Rampas
Radan Večerka
František Winter
Jiří Žák


Na nové období zvolena Revizní komise ve složení:
Jana Vaníčková, Ludmila Krušková, Jaroslav Knap

Ukládá předsednictvu:
 • Dopracovat rozpočet do jednotlivých rozpočtových položek s pověřením provádět změny výdajů v průběhu roku dle přijatých příjmů tak, aby rozpočet byl vždy minimálně vyrovnaný
 • Ve spolupráci se všemi vyhlašovateli projednat a dopracovat změny podmínek soutěže Vesnice roku 2009
 • Dořešit mediální činnost Spolku a systém vydávání Zpravodaje
 • Spolupracovat s Národní sítí místních akčních skupin, Národní observatoří venkova o.p.s. a Celostátní sítí venkova.
 • Žádat o finanční podporu na svoji činnost centrální a regionální orgány ČR
 • Požádat krajské organizace SPOV o projednání desatera pro kraje
 • V souvislosti s novými krajskými reprezentacemi posilovat POV a stabilizovat soutěž Vesnice roku na krajské úrovni
 • Aktivně se zasazovat o zachování státních a veřejných služeb na venkově

Dle průběhu jednání zapsala: Ing. Marcela Harnová


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Stojan

Vlastimil Bia
Přílohy:
vše ve formátu DOC.