SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Přehled projektů SPOV ČR

30. prosince 2018

PROJEKTY 2018

 


I.             Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekt CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0003008

Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení

Vytvoření programů rozvoje venkovských obcí a nastavení systému strategického řízení

Obsahem aktivity 3 "Vytvoření programu rozvoje venkovských obcí a nastavení systému strategického řízení" je zpracování programů rozvoje 20 zapojených venkovských obcí.

Aktivita zahrnuje následující činnosti:

-         Setkání s občany, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty působícími v obcích.

-         Zpracování charakteristik obcí (s využitím statistických údajů, podkladů od obcí, terénních pozorování a průzkumů).

-         Realizace dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení a zapracování na vhodná místa charakteristiky obce.

-         Zpracování východisek pro návrhovou část programů rozvoje obce – východiska zahrnují výsledky dotazníkových šetření a analýzu silných a slabých stránek.

-         Návrh vize, cílů. Opatření a aktivit pro zapojené obce (= koncept návrhové části).

-         Diskuze s občany nad konceptem návrhové části.

-         Dopracování vize, cílů, opatření a aktivit.

-         Specifikace aktivit v úzké součinnosti s orgány obce (se zastupitelstvem, jeho výbory a komisemi) – stanovení plánovaných období realizace, odpovědnosti za realizaci, předpokládaných nákladů a zdrojů financování.

-         Stanovení způsobu práce s programy rozvoje obce.

-         Finalizace programů rozvoje obce.

Programy rozvoje jednotlivých obcí jsou tvořeny dle metodiky tvorby programu rozvoje obce doporučené MMR. Výstupem aktivity bude 20 kompletních programů rozvoje obce.
 

 

II.           Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt MMR - 15198/2018-52


Udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí – Spolky

Podpora obnovy venkova 2018

-          Pořádání seminářů

-          Prezentace na výstavě Země živitelka

-          Propagační materiály

Náklady celkem: 366 000,- Kč     Dotace: 256 200,- Kč

 

III.         Ministerstvo kultury


Projekt MK - S 8283/2018
- ORNK


Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993)

Sympozium "Venkov v proměnách času 1918 – 2018, 100 let samostatnosti Československa, 25 let samostatné ČR a SPOV ČR"

Náklady celkem: 410 000,- Kč    Dotace: 287 000,- Kč