SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Odkazy

Sdružení místních samospráv České republiky

Základní cíle Sdružení
a) hájení společných zájmů a práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.
Principy, na nichž je Sdružení založeno
a) právo obcí a měst na svou odpovědnost a v zájmu jejich občanů spravovat podstatnou část věcí veřejných samostatně [právo na samosprávu],
b) zákaz neodůvodněné diskriminace občanů obcí a menších měst oproti občanům největších měst [zákaz diskriminace],
c) důsledné plnění Ústavy ČR a Evropské charty místní samosprávy, zaručující právo obcí na samosprávu a přiměřené vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou obce v rámci svých pravomocí volně nakládat [finanční soběstačnost],
d) právo na spolurozhodování obcí a měst o rozdělení daňových příjmů státního rozpočtu samosprávným celkům, jež jsou určeny na zajištění samosprávy obcí a výkonu samosprávných činností pro občany všech obcí [princip spolurozhodování],
e) rozdělování daňových výnosů místním samosprávám na základě systémové a odůvodněné právní úpravy, která nepopírá rovnost nejen občanů, ale ani regionů na všech úrovních [systémovost dělení daňových výnosů],
f) dialog a spolupráce se státními a politickými institucemi, mezinárodními orgány, zabývajícími se samosprávou, vědeckými a vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem a širokou občanskou společností o otázkách dotýkajících se samosprávy [princip spolupráce].
 

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ)

je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřuje na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni.
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje má nové stránky

Jihomoravský kraj spouští inovované internetové stránky www.rodinnapolitika.cz. Odkaz na článek na webu Jihomoravského kraje. Postupně budeme zveřejňovat podobné odkazy na informace o rodinné politice ostatních krajů.