SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Odkazy

Sdružení místních samospráv České republiky

Základní cíle Sdružení
a) hájení společných zájmů a práv obcí a měst, sdružených ve Sdružení,
b) poskytnutí platformy obcím a městům pro řešení problémů a otázek, které se dotýkají samospráv, a pro spolupráci s nevládním (neziskovým) sektorem.
Principy, na nichž je Sdružení založeno
a) právo obcí a měst na svou odpovědnost a v zájmu jejich občanů spravovat podstatnou část věcí veřejných samostatně [právo na samosprávu],
b) zákaz neodůvodněné diskriminace občanů obcí a menších měst oproti občanům největších měst [zákaz diskriminace],
c) důsledné plnění Ústavy ČR a Evropské charty místní samosprávy, zaručující právo obcí na samosprávu a přiměřené vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou obce v rámci svých pravomocí volně nakládat [finanční soběstačnost],
d) právo na spolurozhodování obcí a měst o rozdělení daňových příjmů státního rozpočtu samosprávným celkům, jež jsou určeny na zajištění samosprávy obcí a výkonu samosprávných činností pro občany všech obcí [princip spolurozhodování],
e) rozdělování daňových výnosů místním samosprávám na základě systémové a odůvodněné právní úpravy, která nepopírá rovnost nejen občanů, ale ani regionů na všech úrovních [systémovost dělení daňových výnosů],
f) dialog a spolupráce se státními a politickými institucemi, mezinárodními orgány, zabývajícími se samosprávou, vědeckými a vzdělávacími institucemi, neziskovým sektorem a širokou občanskou společností o otázkách dotýkajících se samosprávy [princip spolupráce].
 

Společnost pro trvale udržitelný rozvoj (STUŽ)

je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím. Svou činnost zaměřuje na zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života na místní, regionální, národní i globální úrovni.
 

Rodinná politika Jihomoravského kraje má nové stránky

Jihomoravský kraj spouští inovované internetové stránky www.rodinnapolitika.cz. Odkaz na článek na webu Jihomoravského kraje. Postupně budeme zveřejňovat podobné odkazy na informace o rodinné politice ostatních krajů.

 
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).