SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Trvalé hodnoty

18. srpna 2014

Motlitbou proti pochodu Prague Pride 2014

Václav Lamr o "akci Jozafat" 16. srpna od 11 do 13 hodin u pomníku sv. Václava

 

Dne 16. 8. začal se od 11 hodin shromažďovat zástup příslušníků duhového pochodu Pragua Pride 2014 (PP) u koně, který v 13 hodin vyrazil Prahou směrem na Letnou. Novinové zprávy hovořily o počtu 15 -17 tisíc. Jasný klam. Naprostá lež. Tolik mohlo být loni, ale letos byl počet tak od 5 do 8 tisíc. Mnohé odradilo počasí a stále nižší zájem. Předloni  kolem koně na Václaváku projelo aspoň deset alegorických vozů, letos jen jeden. Nápaditost a invence pořadatelů značně pokesla. Také komparzisté PP byli nápadně vůči nám málo agresivní a měli stereotypní nápady. Opakovali jen loňská hloupá hesla jako: "katolické buzny", a že "Ježíš byl gay" atd.

Dostavil jsem se již v 10 hodin a modlil se pod koněm. Jednak i proto, že jsem prodělával velmi bolestivý zánět kotníku, takže to bylo spíš na to jít na pohotovost, než se účastnit shromáždění. Bolest jsem prožíval tři dny a dvě noci jsem nespal ani hodinu. To mne vedlo k modlitebnímu nasazení. Ráno v sobotu jsem otevřel slovo, které jsem dostal při povolání z Brna do Prahy v roce 1979: Skutky 21. 11. "Neztrácej odvahu. Jako jsi svědčil o mě v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě."

Byl jsem kupodivu pověřen aktivisty z řad katolíků, abych shromáždění řídil a koordinoval katolíky s evangelikály. Těžký úkol a docela riskantní, protože spektrum katolíků se nakonec rozestřelo až k lidem z politických stran. Byli však vědomě ukáznění, takže nedošlo na tomto modlitebním shromáždění k politickým proklamacím. Policie se dostavila na začátku shromáždění a začalo vyjednávání. Oni (tedy "duhoví") měli shromáždění nahlášeno, my (křesťané) jsme se odvolali na právo shromáždění náboženského charakteru, které se dle zákona nemusí hlásit. Jeden znalec práva musel příslušníky policie poučit o nevyřešeném rozporu mezi těmito dvěma právy občanů. Jasně chybí zákon, který by tyto dimenze srovnal a nevyvracel je navzájem. Četl jsem jim další doplnění z ústavy. Nechali nás tedy s tím, že nevyloučili, že budeme muset odejít, pokud organizátoři pochodu nás nebudou chtít tolerovat v době jejich záboru. My ale bychom měli tolerovat jejich požadavky. To ovšem kolidovalo se zákonem shromažďovacím pro náboženské aktivity. Vyloučili jsme však prvky, které by měly charakter jasného odporu a dráždily gaye. Například kontraverzní nápisy a útočné symboly. O to nám ale také nešlo. Katolíci zde bránili pomník Václava, my evangelikálové Boží zákon.

Což se nevylučuje pokud nám jde o Boží čest. Zaměřili jsme se na formu modlitby, proklamování Božího slova a chválu Bohu a  evangelizačního kázání. Složení shromáždění křesťanů bylo ekumenické: Katolické skupiny: Lipový kříž,  Akce DOST, Ne Bruselu, Legie svatého Václava a další. Na druhé straně pomníku jsem zformoval evangelikály z několika sborů pražských a mimopražských. Letniční z Brna , křesťané z Blanska, lidé z CB Praha, evangelíci, lidé z KS Praha, Centrum víry, TCV, křesťanští Ukrajinci a Arméni z Ambasády Boží a pastor Ukrajinské řecko-katolické pravověrné církve. Objevili se další nečekaně aktivisté s Božími hesly i opodál. Když se dostavil Petr Hloušek s kytarou, posílil se můj duch radostí, zvláště když křesťané z Blanska přinesli účinnou aparaturu. Na levici knížete Václava stáli katolíci s korouhví Matky boží a na pravici evangelikálové s heslem, ze Ježíš je Pán a Spasitel.

Prostředníkem se stal Ivan Ploc a Valentin Papazian z Unie otců, kteří evangelikály zvali k mikrofonu. Navzájem jsme se nečekaně začali účinně doplňovat. Pán byl s námi. Proklamace, modlitby, čtení Slova  a liturgické texty vycházející z Písma. Krátká kázání a evangelizační výzvy se střídaly s výrazným zpěvem srdcaře Petra Hloučka. Byl to jeho den a Pán si ho použil k sblížení všech částí přítomného spektra ,takže se tu před tváří stále agresivnějších projevů a reakcí duhového davu konala praktická ekumena. Ovšem některým ten hlasitý zpěv Petra neseděl, což je jasné, ale ukázněně  to přetrpěli. Protestanté se přiblížili od levé strany ke středu pomníku ke katolíkům až jsme tvořili jeden celek. Opodál se ale konala ustanovená modlitební stráž.
 
Před promluvami se mnou hovořila redaktorka Mladé fronty Dnes a ptala se, proč demonstrujeme proti homosexuálům. Řekl jsem jí, že tu nejsme proti nikomu, ale PRO zachování božího řádu rodiny a křesťanských hodnot v našem národě. Máme rádi všechny, i gaye, ale i nacisty, ale jasně zjevujeme, že Bůh nenávidí hřích vzpoury proti božím řádům v oblasti pohlaví. Bůh stvořil muže a ženy, aby plodili děti, nikoliv aby užívali sex jako prostředek sobeckého sterilního sebeuspokojení ze kterého nepovstává nová národní generace, ale spíš antinárodní degenerace. Mohl jsem ji vyjádřit politování nad tím, že naši představitelé vlády a magistrátu legalizací a zaštítěním tohoto pochodu pošlapávají základní články ústavy ČR, například článek 16/3 všeobecné deklarace lidských práv o ochraně rodin státem. Tento pochod vnímáme jako jasný útok na rodiny a křesťanskou národní identitu.

Řekl jsem novinářům, že my křesťané jsme dnes ve světě nejvíce diskriminovanou menšinou. Od začátku shromáždění dle světové statistiky bylo zabito už dvacet křesťanů (každou pátou minutu jeden).x) Řekl jsem jim, že Bůh volá i je ve své lásce ale i gaye, muslimy, nacisty i komunisty skrze Krista k Bohu. Během kázání zazněly tyto myšlenky ke gayům, protože Bůh nenaplánoval pro jejich životy tuto formu sterilního, neplodného a svazujícího způsobu života. V Pánu Ježíši nám i vám je nabídnuta svoboda. Výzva, aby se smířili s Bohem, zazněla i z písní Petra (2 Kor 5.20).

Za ukrajinskou církev Promluvil Stanislav Cigánek o boží výzvě žít spravedlivý život, a že taková spravedlnost se projevuje  respektováním božích řádů mezi muži a ženami. Za katolickou Unii otců promlouval několikrát Valentin Papazian, za Forum angažovaných křesťanů a za evangelikály jsem měl několik promluv o Božím plánu s rodinami a národy s evangelizační výzvami. Rozebral jsem stručně duchovní význam barev duhy, což si přisvojili lesby a gayové. Petr měl také jasné, nekompromisní, evangelium. František Pala z Brna četl místa z Písma o homosexualitě (Levuirikus 20,13) a skupina katolíků četla liturgickou formu modlitby.

Náhle se objevila dvojice z Izraele, a řekli nám svůj názor na to, že většina občanů z Izraele homosexualitu odsuzuje na základě Bible a omluvili se, že Izraelská ambasáda v Praze tento pochod zaštítila. Mluvila i hebrejsky do mikrofonu. Velmi nás překvapil jeden křesťanský aktivista, který rozvinul uprostřed pochodu gayů profesionálně udělaný nápis, kde mimo jiné stálo, že homosexualita je nebezpečná pro národy a že Pán Ježíš Kristus osvobozuje z věčného pekla. Také i my jsme ke konci našeho bloku přitvrdili a mohli jsme prohlásit Biblický, tedy Boží, názor na homosexualitu. Citovali jsme Slovo Boží. Jako apoštol Pavel neopominul vladaři Felixovi hovořit o spravedlnosti a soudu (Sk 24.25), na závěr shromáždění zazněla slova, že Pán Ježíš brzo přijde a každý bude konfrontován před Jeho majestátem.

Mezitím jeden katolický aktivista hovořil s redaktorkou Práva. Mohli jsme nakonec hovořit s jednotlivci. Jednomu muži jsem řekl, že pochody gayů jsou řízené těmi, kteří relativizací pohlavní morálky chtějí snížit pohlavní potencionál národů a tím mění lidi do snadně ovladatelných bytostí pro Nový světový řád. Vše se děje za vědomé asistence národních vlád v Evropě. Absence kvalitní morálky činí ze zastupitelské demokracie hříčku strůjců nové totality.

Jedna redaktorka mne konfrontovala s tím, že jak my křesťané můžeme souhlasit, že tu byli i neonacisté strany Práce. Řekl jsem ji, že nemáme právo komukoliv zakazovat aby se presentoval, ale že naše shromáždění mělo charakter vyznání víry a Bůh miluje neonacisty stejně jako gaye, nebo komunisty. On miluje a volá k sobě i vás, paní redaktorko. Ti neonacisté během našeho shromáždění se neprojevili, ale později během pochodu se někteří pokusili o narušení pochodu, ale to se odehrálo někde jinde. Musela zasahovat těžkooděná jednotka policie u nemocnice Na Františku, kde si ti aktivisté sedli na silnici a bránili pochodu.

Na konci shromáždění jsem mohl svazovat ve jménu Pána Ježíše duchy nečistoty nad mladými (Mar 16.17, Izaiáš 42,22) a vyhlašovat Pána Ježíše Krista jako Krále národů a našeho národa. On svou krví odstraňuje kontaminaci, detoxikuje duši, ducha i tělo.

Po odchodu průvodu homosexuálů jsme ještě chválili a potom Petr Hloušek odjel na Letnou s týmem evangelistů. Tam konali mnohé rozhovory s jednotlivci a se skupinami, jak mne informoval telefonicky. Někteří odporovali, ale někteří přijali zvěst, dostali gedeonky, misijní materiály a traktáty z BTM. Petr setrval na Letné se skupinou pěti lidí do 22 hod., tedy do konce. Sdělil mi, že to bylo podobné jako loni, že někteří chtěli, aby se s nimi modlili a s některými byly vedeny evangelizační rozhovory. Někteří přijali Pána Ježíše jako svého Spasitele. Zpívat  tam nebylo možné, pro silné reproduktory koncertů. Chtěl jsem tam jet, ale pro silné bolesti nohy  jsem musel od toho upustit.

Chtěl bych poděkovat všem evangelikálům a katolíkům, že se při této akci dokázali ukázněně sjednotit, kooperovali a konali duchovní synergii (součet svých schopností a darů). Děkuji katolíkům Ivanovi Plocovi z Lipového kříže a Valentinu Papazianovi z Unie otců za citlivou spolupráci při koordinaci s evangelikály. Děkuji bratru Petru Otevřelovi z Brna, který nám zajistil dostatečně silnou a účinnou aparaturu po vyhasnutí našich megafonů. Děkuji zpěvákovi Petru Hlouškovi za jeho plné nasazení a písně  pro evangelium na shromáždění a za jeho následnou evangelizaci se svým týmem na Letné. Děkuji Bohu Otci, který nám umožnil vyřídit Boží poselství davům homosexuálů a jejich přátelům do doby kdy začalo pršet na pochodující duhové davy.

Nechť Boží slovo a písně se vryjí do srdcí tisíců mladých lidí, co se nám posmívali, ale i zamyšleně poslouchali. Pán Bůh jim buď milostiv a prosíme, aby otevřel jejich srdce jako Lydii. Má pro ně připraveno vysvobození (Jan 8.32), ten nejlepší plán pro život (Jan 10.10) a pro ně i pro nás ty nejlepší dobré skutky, ve kterých bychom chodili (Ef 2.10). Nikdo nemusí zůstávat v pozici synů vzpoury (Ef 2.2) ale má možnost se stát synem , dítětem světla. (1 Tes 5.4). Amen. 

Václav Lamr

Fórum angažovaných křesťanů

 

 

x) Dle statistiky je každý rok v poslední době zavražděno ve světě 100 000 křesťanů, takže každých pět minut je jeden křesťan je zabit. Naplňuje se do počtu počet mučedníků před otevřením šesté pečetě (Zjev 6. 11).

 

Odkazy:

Fotografie z evengelizace na začátku pochodu PP

Fotografie z pochodu PP na IHNED.cz (na předposledním zvěstuje Václav Lamr evangelium homosexuálům, vedle něho skupina katolických aktivistů)

Stručný sestřih evangelizace (video)

Zkrácená reportáž Blesku (video)