SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

8. července 2014

Sonda do představ o péči o děti a domácnost

Občanské sdružení Síť mateřských center zveřejnilo v rámci kampaně "Křídla a kořeny naší rodiny" dále uvedenou tiskovou zprávu k dotazníkovému šetření "Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost". Výsledky šetření si můžete stáhnout zde.

 


Rozsáhlé dotazníkové šetření Sítě mateřských center přináší odpověď na otázku, jak se odrážejí rovné příležitosti žen a mužů v péči o děti a o domácnost. Jen 15 % respondentů se dělí v péči o dítě napůl.

Výsledky dotazníkového šetření shrnují názory celkem 455 – osob z toho 442 žen a 13 mužů. Názorovou škálu ovlivňuje přetrvávající stereotypní vnímání ženy jako pečující osoby a muže jako osoby, která zajišťuje finanční zabezpečení rodiny. Což podtrhuje i skutečnost, že muži ve většině případů vydělávají více než ženy a domácnost s dětmi by v případě, kdy by muž zůstal na rodičovské dovolené, absenci jeho příjmu neunesla. A byly to právě finanční důvody (žena vydělávala více), které vedly muže, aby zůstaly na rodičovské dovolené. Ženy se tedy ujímají péče o děti jako svého údělu, protože muži pracují.

Navzdory tomu více než polovina respondentek a respondentů považuje za nejdůležitější aspekt při rozhodování, kdo půjde na rodičovskou dovolenou, zájem pečovat o dítě. Na druhou stranu pouze 37 % žen si dovede představit, že by muži měli jít povinně na rodičovskou dovolenou, kterou by ze zákona dostali po porodu od zaměstnavatele.

Zaběhaný stereotyp dělby práce – žena domácnost a muž zaměstnání – se obdobně projevuje také v péči o domácnost. I když zde dělení půl na půl dosahuje 25 %, čemuž však odporuje přiznání, že ženy tráví péčí o domácnost více času v 84 %. Důvody jsou obdobné jako u péče o děti – muž pracuje. Ženy tedy svoji práci – péči o děti ani péči o domácnost – vnímají jako celodenní úděl, který není srovnatelný se zaměstnáním.

"Dotazník vyvolal nečekanou reakci, většinu odpovědí jsme získali během 14 dnů. Ženy i muži využili v nebývalé míře možnost se anonymně vyjádřit v otevřených otázkách a my tak získali čtivou sondu do každodenního života rodin. Rozsáhlé výpovědi dodávají statistickým číslům jiný rozměr – vyplývá z nich rozpor mezi přáním a skutečností.  Například čteme, že se ženy často obávají dát mužům prostor jak v péči o děti, tak i o domácnost, ale zároveň by chtěly, aby muži měli větší podíl," přibližuje Rut Kolínská důvody zveřejnění citací.

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@materska-centra.cz

 

Ke stažení:

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost (podrobné výsledky dotazníkového šetření)

                                                              

 

Křídla a kořeny naší rodiny – celoroční kampaň Síť mateřských center jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi a síťování stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky (napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných. Každý měsíce má své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny. Více: www.kridla-koreny.cz

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a a konference, spolupracuje s nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz