SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

8. července 2014

Sonda do představ o péči o děti a domácnost

Občanské sdružení Síť mateřských center zveřejnilo v rámci kampaně "Křídla a kořeny naší rodiny" dále uvedenou tiskovou zprávu k dotazníkovému šetření "Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost". Výsledky šetření si můžete stáhnout zde.

 


Rozsáhlé dotazníkové šetření Sítě mateřských center přináší odpověď na otázku, jak se odrážejí rovné příležitosti žen a mužů v péči o děti a o domácnost. Jen 15 % respondentů se dělí v péči o dítě napůl.

Výsledky dotazníkového šetření shrnují názory celkem 455 – osob z toho 442 žen a 13 mužů. Názorovou škálu ovlivňuje přetrvávající stereotypní vnímání ženy jako pečující osoby a muže jako osoby, která zajišťuje finanční zabezpečení rodiny. Což podtrhuje i skutečnost, že muži ve většině případů vydělávají více než ženy a domácnost s dětmi by v případě, kdy by muž zůstal na rodičovské dovolené, absenci jeho příjmu neunesla. A byly to právě finanční důvody (žena vydělávala více), které vedly muže, aby zůstaly na rodičovské dovolené. Ženy se tedy ujímají péče o děti jako svého údělu, protože muži pracují.

Navzdory tomu více než polovina respondentek a respondentů považuje za nejdůležitější aspekt při rozhodování, kdo půjde na rodičovskou dovolenou, zájem pečovat o dítě. Na druhou stranu pouze 37 % žen si dovede představit, že by muži měli jít povinně na rodičovskou dovolenou, kterou by ze zákona dostali po porodu od zaměstnavatele.

Zaběhaný stereotyp dělby práce – žena domácnost a muž zaměstnání – se obdobně projevuje také v péči o domácnost. I když zde dělení půl na půl dosahuje 25 %, čemuž však odporuje přiznání, že ženy tráví péčí o domácnost více času v 84 %. Důvody jsou obdobné jako u péče o děti – muž pracuje. Ženy tedy svoji práci – péči o děti ani péči o domácnost – vnímají jako celodenní úděl, který není srovnatelný se zaměstnáním.

"Dotazník vyvolal nečekanou reakci, většinu odpovědí jsme získali během 14 dnů. Ženy i muži využili v nebývalé míře možnost se anonymně vyjádřit v otevřených otázkách a my tak získali čtivou sondu do každodenního života rodin. Rozsáhlé výpovědi dodávají statistickým číslům jiný rozměr – vyplývá z nich rozpor mezi přáním a skutečností.  Například čteme, že se ženy často obávají dát mužům prostor jak v péči o děti, tak i o domácnost, ale zároveň by chtěly, aby muži měli větší podíl," přibližuje Rut Kolínská důvody zveřejnění citací.

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@materska-centra.cz

 

Ke stažení:

Rovné příležitosti rodičů v rodičovství a v péči o domácnost (podrobné výsledky dotazníkového šetření)

                                                              

 

Křídla a kořeny naší rodiny – celoroční kampaň Síť mateřských center jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi a síťování stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky (napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem) včetně zapojení rodin samotných. Každý měsíce má své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny. Více: www.kridla-koreny.cz

 

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a a konference, spolupracuje s nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více: www.materska-centra.cz   


 

 

  
Accommodation Czech Republic
 

Are you going to visit the Czech Republic? If you search for reccommendation to the most suitable accommodation, you are at the right place here....[more]

SEAL, s.r.o.
Koubkova 10
120 00 Praha 2
Czech Republic
P: (+420) XXX XXX XXX
info@accommodation-online.eu

We also recommend to visit the portal Accommodation Slovakia, which contains links to more than two hundred guesthouses and hotels in the Slovak Republic.
Large offer of accommodation in Prague can be found at portal Ubytování online (in English, German, English, Spanish, Russian and Czech).