SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Škola

5. dubna 2014

Připojte se k petici za výuku mravní výchovy na základních školách

Na setkání s Gabrielou Kuby 31. března t.r. vystoupila v diskusi v návaznosti na problémy školní sexuální výchovy paní Eva Čápová, mluvčí Společenství matek, která přítomné informovala o petici za výuku mravní výchovy, adresované ministru školství. Ke shodnému požadavku jsme dospěli po 3 letech diskusí v rámci aktivit Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR. Navrhujeme, aby se v příštím bruselském plánovacím období obce a místní akční skupiny soustředily na 9 oblastí prorodinných opatření, mezi nimi je prorodinně zaměřené školní vzdělávání, v němž je mravní (etická) výchova na prvním místě.
 

 

Odkaz Vás nasměruje na web Petice24.com,  kde se můžete k petici on-line připojit. Její plný text přinášíme zde:

 

Petice za výuku mravní výchovy

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si Vás oslovit jménem rodičů, kterých děti navštěvují nebo budou navštěvovat povinnou školní docházku.

Tato docházka, jak vyplývá z názvu, je povinná. Tedy občan má povinnost se vzdělávat a tím získávat vědomosti potřebné k výkonu povolání a zařazení se do chodu společnosti k jejímu blahu a prospěchu. Nicméně občané, kteří vstupují do této povinnosti, nejsou, jistě budete s námi souhlasit, žádnými vazaly, jakéhokoliv systému, protože jsou to občané svobodní, s jistými právy. Abychom nemuseli nazvat školství jakousi formací dětí ke zkaženosti (sexuální výchova), je jistě namístě otázka, jakým způsobem se dětem budou vštěpovat dobré mravy. Neboť jistě budete s námi souhlasit, že dobrými mravy se nevhodnému sexuálnímu konání zamezuje lépe než sexuální výchovou, která má jistě své místo ve výuce ve vhodný čas. Již staří Řekové a všechny vyspělé civilizace, na které navázala i naše postkřesťanská, si nejvíce cenila výchovu dětí k dobrým mravům. Jistěže ani naše jakkoliv liberální a pluralitní společnost nesmí tuto důležitou formaci dětí zanedbávat. Absence morální nauky ve školách ukazuje své zkažené ovoce. Zajímalo by nás tedy, jakým způsobem chce státní služba tuto oblast duševního a duchovního zdraví dítěte, ošetřit.

Jistě by se dalo namítnout, že vychovávat děti k morálně správnému jednání je práce rodičů. Nato bychom my rodiče mohli namítnout, že sexuální výchova tam spadá rovněž a to z toho důvodu, že důsledky nevhodného sexuálního chování dětí nenese  na svých bedrech stát, ale právě rodiče. To ovšem neplatí o závadném morálním jednání občanů, protože důsledky špatných morálních rozhodnutí nese na svých bedrech nejen rodina, ale i stát. Promítá se do spektra celé společnosti a týká se potažmo každého jednotlivce: viz obrovské zadlužení státu, doplácení na nepracující z důvodů nedostatku pracovních míst, korupce, tunelování, vykořisťování apod. To jsou plody absence důrazu na mravní hodnoty, tedy výsledkem takovéto doktríny (bez morálky) je celkový morální úpadek. Takto jednají lidé, kteří nemají dobrou morálku, ale můžou být vydatně vzdělaní v sexuální oblasti. A přesto, že mají dobré teoretické i praktické znalosti v sexuální oblasti, pokud mají deficit v oblasti morální je jejich působení více zkázonosné, než kdyby měli chybějící znalosti v oblasti sexuální. Proto si dovolujeme připomenout, že jako svobodní občané, kteří si přejí pro své děti ta největší dobra, nestačí, aby rodiče děti doma vychovávali k mravně nezávadnému jednání. Vědomí skutečnosti, že člověk je osoba morální, musí být prostoupeno celou společností, neboť všichni i ti, kteří toto vědomí nemají, jsou nuceni, ve jménu dobrého soužití více méně jednat morálně správně a proto je i na školství, aby tuto dimenzi lidské existence ošetřila.

Na Slovensku se tato problematika řeší formou volby ze dvou předmětů – etiky a náboženství. Domníváme se, že toto řešení vyhovuje jak nevěřícím občanům této země, tak i věřícím, čímž je dána svoboda volby, jak se na dobré demokratické zřízení sluší. Navrhujeme tedy podobný systém zavést i v našem školství.

Těšíme se na Vaši odpověď.

S pozdravem a úctou, rodiče.

Jménem Společenství matek, Eva Čápová