SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Legislativa

17. ledna 2014

Žádost Vládě ČR o zamezení obchodu s dětmi

Občanské sdružení Slovanská kulturní tradice s podporou dalších iniciativ a občanských sdružení požádalo vládu o úpravu některých zákonných ustanovení, týkajících se sociálně právní ochrany dětí. Zveřejňujeme text žádosti a reakci Úřadu vlády.
 
  
Úřad Vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana
 
Vážený pane premiére, vážení ministři a představitelé Úřadu vlády,
 
ve čtvrtek 26. 12. 2013 se v Olomouci a v Praze konaly manifestace "za obnovu rodiny a vzkříšení národa". Účastí na nich jsme poukázali na hrozbu obchodu s dětmi v ČR skrze zneužití systému juvenilní justice. Žádáme Vás, aby se nová vláda neprodleně a akčně touto hrozbou zabývala.
 
Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí účinná od 1. 1. 2013 do této oblasti vnáší veliký zmatek. Ustanovení nového občanského zákoníku ( § 798, § 884, § 924 §, 954, § 958) účinná od 1. 1. 2014 de facto vytvářejí podmínky pro zločinecký obchod s dětmi.
 
Juvenilní "průmysl", který je příčinou několikanásobného zvýšení počtu odebraných dětí, je zaveden právě v těch zemích, jejichž legislativou se v této věci ČR inspirovala. (Anglie, Norsko...)
 
K obchodu s dětmi ve Velké Británii se vyjádřil britský poslanec John Hemming: "Mám informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů (ve Velké Británii) odebráno (a předáno k adopci) 1000 dětí, a to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěly žádnou škodu... To co se nyní děje je selhání demokracie... Jedná se tu o týrání rodiny, tedy o týrání dětí i dospělých..."
 
Žádáme proto českou vládu o neprodlené předložení nové legislativy sociálně právní ochrany dětí, tak:
 
1) aby bylo jasně stanoveno a zaručeno, že stát v zásadě nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí!
 
2) aby omezení rodičovských práv, odebrání dítěte rodičům a svěření do náhradní péče bylo něčím zcela výjimečným a bylo zákonem umožněno pouze v případě skutečně vážného ohrožení života či zdraví dítěte!
 
3) aby byla zajištěna ochrana a pomoc rodinám tak, aby mohly a byly schopny pečovat o své děti v této nelehké době!
 
4) aby bylo stanoveno, že ekonomická nouze a zdravotní omezení rodičů je nemůže zbavit práva rozhodovat o výchově svých dětí a aby takoví rodiče mohli, v případě náhradní péče, rozhodovat o dočasném umístění svých dětí!
 
5) aby byla zrušena platnost § 798 nového občanského zákoníku, tedy aby zprostředkování osvojení zůstalo povoleno jen státním institucím (krajům), za přesně stanovených a kontrolovatelných podmínek, a bylo nadále vykonáváno zdarma!
 
6) aby v ústavní i pěstounské péči byly zachovány sourozenecké skupiny!
 
7) aby bylo omezeno přechodné pěstounství; příjem za přechodné pěstounství aby byl snížen na úroveň příjmu trvalých pěstounů (aby pěstounství nebylo byznysem, ale posláním) a aby byl znovu zaveden nárok na odměnu pěstounů – prarodičů!
 
8) aby rovněž ustanovení § 884, § 924 §, 954, § 958 aj. nového občanského zákoníku byla zrušena nebo upravena a konkretizována tak, aby nebylo narušeno výsostné právo rodičů na výchovu svých dětí!
 
Juvenilní "průmysl" zneužívající sirotky, vytvářející sirotky umělé a devastující zdravé rodiny musí být v České republice zakázán dříve, než se v plné míře rozjede.
 
Organizátor manifestací za obnovu rodiny a vzkříšení národa:
 
Slovanská kulturní tradice, o. s.;  
sídlo: M. Horákové 105/75, 160 00, Praha 6;
 
Praha a Olomouc, 1. 1. 2014
 
 
Žádost Vládě ČR o zamezení zločinného obchodu s dětmi v ČR podpořili organizace:
 
Fórum angažovaných křesťanů ČR a SR, Trnava a Praha
Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev v ČR
Ochránci morálních a všelidských hodnot, o. s.
Unie otců, o. s.
Stop genocidě, o. s.
a 17 dalších soukromých osob, jejichž jména jsou uvedena v dopisu zaslaném Vládě ČR.
 
 
 
Č.j. 64/2014-OSV
Ze dne 03.01.2014
 
Vážení členové sdružení Slovanské kulturní tradice,
vážený pane Cigánku,
 
předsedovi vlády i Úřadu vlády ČR byl doručen Váš e-mail s apelem na vládu vzešlý z manifestací konaných 26. prosince 2013, jehož přílohou byla žádost o zamezení obchodu s dětmi v České republice. Vámi vyřčené obavy a žádost o neprodlené předložené nové legislativy ohledně sociálně právní ochrany dětí s uvedením konkrétních bodů, jež je třeba změnit, považujeme za závažnou a současně speciální problematiku, která se dotýká citlivých skutečností fungování rodiny. Sdělujeme Vám, že jsme Vaše e-mailové podání zaslali na všechny resorty (ministerstva). S ohledem na fakt, že předmětná problematika je v přímé kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí, požádali jsme toto ministerstvo o zaujetí stanoviska a přímé vyřízení Vašeho podání.
 
S pozdravem
 
Mgr. Jitka Vodrážková, v. r.
vedoucí oddělení styku s veřejností