SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Obnova rodiny

9. dubna 2014

Inspirace z Jihomoravského kraje

6. února 2014 jsme upozornili na nový portál Jihomoravského kraje www.rodinnapolitika.cz. Našli jsme v něm Koncepci rodinné politiky Jihomoravského kraje a Zprávu o rodině v Jihomoravském kraji, které si můžete stáhnout z tohoto článku.
 

Ke stažení:

Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje

Zpráva o rodině v Jihomoravském kraji

Osnova konkrétních opatření z koncepce Jihomoravského kraje

1.1 Opatření v oblasti materiální pomoci
1.1.1. Slevy pro rodiny
1.1.2. Dotační programy na podporu pro-rodinných aktivit

1.2. Opatření v oblasti rozvoje infrastruktury
1.2.1. Rozvoj bezbariérovosti a průchodnosti regionu
1.2.2. Rozvoj specifické infrastruktury: místa pro přebalování a krmení dětí na veřejných místech
1.2.3. Rozvoj dopravní obslužnosti
1.2.4. Rozvoj pěší turistiky a cykloturistiky
1.2.5. Rozvoj dětských hřišť apod.

2.1. Opatření v oblasti podpory zaměstnavatelů
2.1.1. Mediální podpora firem účastnících se auditů a soutěží motivujících k tvorbě prorodinného klimatu v zaměstnání (audit Zaměstnání a rodina, soutěž Společnost přátelská rodině)
2.1.2. Podpora školení zaměstnanců a zaměstnavatelů

2.2. Opatření v oblasti podpory pečujících rodičů
2.2.1. Podpora organizací poskytujících programy pro rodiče
2.2.2. Podpora inovativních forem péče o děti

3.1. Opatření v oblasti podpory služeb podporujících rodinné vztahy a partnerské a rodičovské kompetence
3.1.1. Podpora vzdělávacích a osvětových programů
3.1.2. Podpora poradenství a mediačních služeb
3.1.3. Opatření na podporu činnosti mateřských a rodinných center

3.2. Opatření na podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež v době prázdnin
3.2.1. Podpora činnosti center volného času a dalších aktivit

3.3. Opatření na podporu zdravého životního stylu rodiny
3.3.1. Podpora zdraví, včetně podpory výchovy k občanské odpovědnosti s cílem prevence sociálně-patologických jevů
3.3.2. Podpora duchovních, kulturních a volnočasových aktivit (volnočasové aktivity pro rodiny, setkání rodin, společné rodinné dovolené s programem apod.)

3.4. Opatření na podporu mezigeneračního soužití
3.4.1. Podpora inovativních aktivit pro seniory (dobrovolnictví seniorů při péči o děti)
3.4.2. Podpora aktivního způsobu života seniorů
3.4.3. Podpora projektů vícegeneračního soužití

4.1. Opatření na podporu mediální propagace a osvěty
4.1.1. Podpora organizace seminářů a konferencí o rodině
4.1.2. Podpora tvorby a údržby info-pointu na www stránkách
4.1.3. Podpora aktualizace katalogu prorodinných organizací včetně nabízených programů a služeb
4.1.4. Podpora tvorby nových informačních materiálů k vytváření prorodinného klimatu v regionu

4.2. Opatření v oblasti podpory spolupráce různých společenských subjektů
4.2.1. Podpora organizace kulatých stolů o rodině
4.2.2. Podpora tvorby pro-rodinných opatření na úrovni obcí