SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Chaty

18. března 2014

Záznam chatu z 28.3.2014 a pozvánka na chat 15.4.2014 na téma Rodina ve strategiích MAS

Další virtuální setkání členů pracovní skupiny Programu obnovy rodiny a jeho krajských koordinátorů se uskuteční třetí úterý v dubnu – tj. 15. 4. 2014 v 9 hodin dopoledne. S ohledem na téma přizveme i představitele MAS. Přístup na chat je otevřený pro všechny zájemce, dostanete se na něj zde.

 

  

Záznam

chatu k Programu obnovy rodiny Spolku pro obnovu venkova ČR

ze dne 28. března 2014


10:07:50 - Florian: Vážení kolegové a kolegyně, i proto se už s vámi definitivně loučím. Všem děkuji za účast a zvu vás na další diskusní, a doufám, že i organizační, chat třetí úterý v dubnu, tj. 15. 4. 2014. Probereme stav přípravy strategií MAS z pohledu rodiny. Přeji vám pěkný den a dnešní chat končím.
10:07:05 - Moravan: Ano. K tomu je však nutný programový seminář a kvalitní příprava.
10:07:00 - Tomiczek: Omlouvám se, že jsem nebyl aktivní, musel jsem řešit neodkladné věci.
10:06:16 - Moravan: Všichni už téměř odešli. Jako vždy. Mnozí ani vůbec nepřišli???
10:06:01 - Florian: Souhlasíte s návrhem příštího programu - Rodina ve strategiích MAS?
10:04:43 - Moravan: Nemáme závěr. Pokud dostaneme mandát - zformulujeme ho.
10:04:10 - Florian: Dohodnout bychom se měli i na obsahu příštího chatu 15. dubna. Stálo by za to pozvat manažery MAS a vhodnou diskusí jim připomenout důležitost začlenění problematiky rodiny do jejich strategií.
10:03:55 - Moravan: Florian OK. Proto všichni na <Akci Kuby> 31. - 4. 4. Kdo se omlouvá?
10:03:23 - Florian: Už bylo i bilo 10 hodin a zdá se, že pomalu můžeme dnešní chat ukončit. Chce někdo ještě něco ostatním sdělit?
10:03:22 - Polášek, DSi Beňov: Florian: Myslím si, že naše PS by měla utvářet podmínky plošně, vytvořit je jednotlivě jen v některých regionech bude složité.
10:01:49 - Florian: Někde jsem četl, že pro dosažení cíle v politice stačí malá, ale dobře souznící skupina. Naše ambice nejsou ani tak na republikové úrovni, ale dole v regionech MAS a obcích. Proto je důležité nadchnout lidi pro rodinu, která může být právě tím potřebným tmelem pro jejich společný postup.
09:59:44 - Moravan: Florian? Hovořme. I k tomu přidáváme Klub přátel obnovy rodiny. Politické krytí = PS+Senát+Exekutiva - nikoliv obce. Mám s tím dostatek zkušeností, na rozdíl od jiných.
09:57:22 - Moravan: Pěstounství je ostře kritizováno pediatry (F. Schneiberg a d.) - politici ani úředníci nereagují.
09:56:35 - Florian: Moravan: Nehovořme stále o politickém krytí. To je důležité v Parlamentu, ale i tam jsme v minulosti pilnou prací s poslanci mnohého dosáhli. jen k nim musíme zdola nacházet v předstihu potřebné cesty. A dole v obcích žádné krytí nepotřebujeme - do komunálně vedených strategií můžeme vstupovat sami.
09:55:51 - Polášek, DSi Beňov: Moravan: Pak tedy proč nezaložit vlastní uskupení nebo nespojit se pod nějakou již existující hlavičkou? Právní subjektivita je ale nezbytná.
09:55:41 - Moravan: Florian: §§ 798, 804, atd. jsou lidovou tvořivostí známých tvůrců, nebyly v agendě Zuklínové.
09:53:24 - Moravan: Polášek: Spolek se příliš orientuje na bolesti starostů. Hodnotové věci nestíhá. Nemá politické krytí.
09:51:35 - Florian: Nový občanský zákoník v § 655 definuje manželství a jeho účel v podstatě tradičním způsobem jako "trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc." Nový OZ také např. váže společné pěstounství na podmínku manželství (§ 964 odst. 1). Registrované partnerství neupravuje – bylo odkazováno na tehdy již platnou právní úpravu zvláštním zákonem, která neumožňuje osvojování dětí registrovanými partnery. Tak by to mělo zůstat.
09:51:09 - Moravan: Debata s garantkou části zákona k rodinnému právu Doc. M. Hendrychovou-Zuklínovou dává tvorbě legislativy jiný rozměr.
09:50:48 - Polášek, DSi Beňov: Florian: S NNO v okolí velmi spolupracujeme, větší váhu všemu by ale dala podpora SPOV jako plošné organizace, či někoho podobného.
09:50:48 - Florian: Znovu hrozí obdoba návrhu bývalého poslance Viktora Paggio (LIDEM), připraveného občanským sdružením PROUD. Ten by měl umožnit osvojování dětí lesbickými páry, pokud jeden biologický rodič žije v registrovaném partnerství nebo dětí, které vznikly z umělého oplodnění.
09:49:30 - Florian: Budu velmi rád, pokud se ozvete, koho by některý z těchto zákonů zajímal a mohl v případě, že se rozhodneme zapojit do legislativního procesu, pomoci. Zvláště se to týká tzv. antidiskriminačního zákona, který má, soudě podle veřejných vyjádření ministra Dienstbiera, změnit nový občanský zákoník.
09:49:08 - Moravan: ./. Ty zákony mají jinou filozofii, než je ta prorodinná.

09:47:39 - Florian:
V I. čtvrtletí 2015 by vláda měla projednat věcný záměr zákona o sociálním podnikání (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, MPSV a MPO – návrh zákona ve IV. čtvrtletí)

Věcný záměr zákona o sociálním začleňování (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu – návrh zákona ve IV. čtvrtletí),

ve II. čtvrtletí návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb… (MK),

Věcný záměr zákona o sociálním bydlení (MPSV, MMR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu) a 

snad nejproblémovější návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. (ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, MS)

ve IV. čtvrtletí návrh zákona o podpoře rodin s dětmi, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a o změně souvisejících zákonů (MPSV),

návrh zákona o státem zajištěné právní pomoci (MS) a

návrh opatrovnického zákona (MS, MV. MPSV, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu).

Ve II. čtvrtletí 2017 vláda projedná návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (MŠMT).
09:47:30 - Moravan: Ty zákony (květen, červen) - to je samostatná kapitola a velká bolest. Legislativu nám dnes z 95% určuje EU. Potřebujeme schopné lobisty (v. Otevřený dopis premierovi od Ing. Jiřího Fialy).
09:47:06 - Florian: Polášek: A co nám brání partnerství při projektech? K tomu máme krajské spolky a mnoho neziskovek...
09:44:17 - Polášek, DSi Beňov: Dobré by asi bylo i vzájemně si podporovat projekty formou partnerství.
09:43:52 - Florian:

V květnu 2014 by měla vláda projednat návrh jejího nařízení k provedení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (MPSV) a

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (MPSV),

v červnu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (MPSV),

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (MPSV),

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (MŠMT),

v červenci návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (MPSV)

v září věcný záměr zákona o sociálních pracovnících (MPSV),

věcný záměr zákona o podpoře sportu (MŠMT),

v říjnu návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě (MPSV),
v listopadu návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima (MPSV),

návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, … (MPSV),
v prosinci věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí a novelizace souvisejících právních předpisů (MPSV),

věcný záměr zákona o náhradním výživném (MPSV) a

návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. (MŠMT).
09:43:45 - Moravan: KP OR - myšlenka v. dole. Obsahově i funkčně máme vyřešené. Nestíháme organizační agendu /tajemník; hospodář; Events-manažer). Kdo se hlásí?
09:43:42 - Polášek, DSi Beňov: Jestli můžu za sebe a NNO, tak největší potřebu vidím v nutnosti být zaštítěni a nebo v partnersství s nějakým plošný subjektem, aby šlo usilovat o zdroje a pak vytvořit někde pozici krajského koordinátora.
09:41:09 - Moravan: Máme celé sítě schopných aktivistů, kteří jsou ale přetížení a přezaměstnaní starostmi o denní operativu.

09:40:50 - Florian: Moravan: Takže si ten seminář dávám jako úkol.

A teď prosím ještě k 2. bodu dnešního programu - Klub přátel obnovy rodiny. Ten si vzal v rámci SPOV na starosti Ing. Kovář. K němu jsem připravil výtah z legislativního plánu, schváleného usnesením vlády č. 165 z 12. března 2014, a výhledu na další období (vláda vzala týmž usnesením na vědomí), pokud jde o zákony, zvláště dopadající na rodinu.
09:38:38 - Moravan: Obsahově - zabezpečíme. Materiálně - neumíme. (FAK ČRaSR)
09:38:35 - Florian: Mužná: Vaše "komunitní" cesta k rodině je asi to nejlepší. U Vás jsme se ale už sešli.
09:37:13 - Moravan: Mužná - OK. Praktikujeme. Na úrovni farností. Brzdí to však církevní management.
09:37:11 - Florian: Moravan: Myslím, že bude nejlepší udělat seminář u někoho v obci nebo MASce, kde to funguje nebo to aspoň chtějí řešit. Chcete se k tomu někdo přihlásit. Rád přitom pomohu.
09:35:42 - Moravan: Florian Kteří rodiče ? Ti, co absolvují Homeschooling - zcela určitě. A jsou jich 100-vky.
09:34:13 - Moravan: Florian: "možná že bychom .." USPOŘÁDEJME! Kde? Kdy? (Před volbami do EP - budou pro filozofii Rodiny rozhodující) Kdo? Výběr aktérů.
09:33:37 - Florian: Vlada_Plzeň: To je východisko. ale jsou si dnešní rodiče vůbec toho vědomi? I to souvisí s tím, že jim to nikdo (kromě faráře nebo pastora, jsou-li členy církve) asi ani neřekl.
09:33:14 - Mužná: v MAS Regionu Poodří byla lepší spolupráce s církví "nastartována" finanční podporou 5 projektů v rámci SPL. Nyní v rámci přípravy nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje bude církev přizvána k jejímu veřejnému projednávání s cílem společného řešení rodinné problematiky.
09:31:53 - Polášek, DSi Beňov: Florian: U nás je ale o etiku, ekologii, finnační gramotnost apod. obrovský zájem. Dokonce mají veliký zájem i média, která se o nás rvou a máme příslib dodavatele do dvou celoplošných televizí.
09:31:04 - Vlada_Plzen: Děti tráví ve škole příliš mnoho času, ale konkrétní dovednosti a kompetence, které si odnesou, nejsou úměrné vynaloženému času. Převážnou část dovedností pro život, včetně morálních hodnot, si stejně musí osvojit jedině v rodině.
09:30:41 - Florian: Jako by se stydíme, říct své představy. možná, že by jsme skutečně mohli uspořádat na toto téma programový seminář.
09:29:22 - Moravan: Je bezpodmínečně nutné, aby se naplnilo to, co jsme vyslovili v PS PČR již v r. 1995 o osobnostech pana starosty a pana faráře (Radnice + Fara = Rodinný dům a otec a matka v něm). To vůbec není o náboženství - ale o eliminaci chaosu. Víc tomu rozumí ateisté, než "křesťané".
09:28:48 - Florian: Mužná: Paní starostko, nechcete se také zapojit?
09:26:45 - Moravan: Florian Nejen zdůrazňovat, ale KONAT!
09:26:21 - Florian: Vlada_Plzeň: Já jsem se snažil říct, že něco v oblasti etické (aspoň desatero) a prorodinné (aspoň veřejně projevenou úctu k ní) stát prostřednictvím školství zanedbává - Vy říkáte, že se do toho zbytečně plete. Můžete být konkrétní?
09:25:57 - Moravan: Vláďa-Plzeň: Souhlas. K tomu vede cesta jedině přes aktivní starosty a jejich aktivity.
09:24:23 - Moravan: Největší prorodinnou aktivitu startujeme v souvislosti s turné Prof. Gabriele Kuby v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Hradci králové, která vyvrcholí Manifestací na podporu ohrožených Cikánských rodin 8. 4. na Václavském náměstí v Praze. Nejen sledování, ale především účast starostů a aktivistů jsou nezastupitelné.
09:23:56 - Vlada_Plzen: Myslím, že stát prostřednictvím škol se snaží plnit řadu rolí, které patří rodině. Stačilo by, aby se stáhl a nechal místo rodině.
09:23:13 - Florian: Moravan: Je to do určité míry pravda, ale v situaci, ve které se naše země i Evropa nachází, musíme stále znovu a znovu zdůrazňovat aktivity dole. K jejich účinnosti často stačí propojení právě dole, a jen, aby ti nahoře nezavazeli nebo to nekazili.
09:21:04 - Mužná: Přeji všem pěkné dopoledne ze Skotnice.
09:20:12 - Moravan: Neštěstím jsou izolované aktivity, které nejsou propojeny, a nesoustředění se na priority.
09:19:16 - Florian: Vlada_Plzen: Měl byste konkrétní představu, co by se v základních školách pro zvýšení prestiže rodiny mělo dělat? Nebo je to jen záležitostí rodiny? Jaký k tomu mají vztah církve?
09:18:44 - Moravan: Jak Obce - MASky - Církve - Exekutiva, atd: K tomu schůzka, podobná té ve Skotnici. Jinými slovy Programový seminář.
09:16:46 - Moravan: Církve - velká bolest prorodinné politiky. Zatím se jejich managementy zajímají pouze o církevní restituce.
09:16:37 - Florian: Moravan: Dobře, ale jak by se to mělo v konkrétní obci nebo MAS napravit? Jak k tomu může přispět Spolek? Jak sympatizanti Programu obnovy rodiny?
09:15:05 - Moravan: Florian: Zatím nikde. Připravuje se politické krytí. Jedině návštěvou poslanců …

09:13:54 - Florian: Není už konečně čas, aby se církve aspoň v těchto otázkách ke škole přimkly? Jsou na to připraveny? Dokáže starosta v obci takovou atmosféru prorodinné spolupráce nastartovat? Nebo to mohou udělat MAS?
09:13:51 - Moravan: Problém není ve financování, nýbrž ve filozofii. Její základ - vertikální komunikace – nefunguje.
09:12:30 - Florian: Dovedete si to tak představit? Jak by to podle vás mělo vypadat?
09:12:16 - Moravan: Obce v ČR musí hodně přidat, aby se vyrovnaly svým kolegům ve vyspělém zahraničí.
09:10:49 - Moravan: NR SR připravuje Ústavní zákon o ochraně rodiny. ČR - zase poslední?
09:09:54 - Florian: Musíme také připustit a v rámci subsidiarity i vyžadovat, aby spoluzodpovědnost za školu přebíraly obce. Pak je logické, že hned po rodině, která je za výchovu především zodpovědná, nastupují vedle školských rad i obce, které mohou do zaměření svých škol mluvit. A pokud se ztotožní s tím, že prorodinná a etická výchova je nedostatečná, tak by měly konat. Je-li problém např. ve financování. mohly by i s pomocí evropských peněz (tak to musí ale být nastaveno) zasáhnout.
09:09:32 - Moravan: Florian: Souhlas. Co s tím (Pro všechny)?
09:07:52 - Florian: Moravan: Ze všech našich diskusí i osobní zkušenosti vidím, že prostě výuka ve škole v žádném předmětu nesměřuje cíleně k etické výchově a k vysvětlování, proč je manželství dobré, jak a proč se má udržet, jak se na něj připravit atp.
09:06:33 - Vlada_Plzen: Přeji dobrý den a zdravím od Plzně.
09:06:29 - Polášek, DSi Beňov: Florian: Přesně s tématy, o kterých píšete, pracujeme v naší NNO a zájem školek i škol je obrovský.
09:05:47 - Moravan: Florian: Proč chybí? Spolek nemá politické krytí. Snažíme se suplovat Klubem přátel Obnovy rodiny z řad ústavních činitelů, exekutivy a občanských autorit.

09:04:57 - Florian: Jaký na to máte názor? A jak by se to dalo dělat? Je problém v nepřipravenosti pedagogů, v penězích (to by snad šlo řešit i z evropských podpor) nebo nedostatku či napjatosti rozvrhu hodin?
09:03:36 - Moravan: K CLLD připomínám aktivity Ministerstva zdravotnictví. Téma Zdraví 2020 je nejkomplexnější program – zatím.
09:02:25 - Florian: CLLD, který lze zařadit pod prioritní 3. osu OP VVV "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání" se může orientovat např. na:

1.   podporu prorodinné výchovy,

2.   etickou výchovu,

3.   finanční gramotnost,

4.   mimoškolní aktivity vč. ekologické výchovy,

5.   komunitní školy v segmentu celoživotního učení,

6.   podporu asistentů pedagoga a podporu pedagogických pracovníků,

7.   zvýšení kapacit MŠ v reakci na demografický vývoj,

8.   podporu pedagogů a vybavení MŠ,

9.   lesní školky,

10. vybavení speciálních učeben ZŠ (přírodovědná gramotnost),

11. ICT vybavení ZŠ,

12. místní knihovny,

13. mezipředmětovou spolupráci s výstupy v oblasti „místní vlastivědy“, užitečnými také pro obec a region,

14. vzdělávání zajišťované NNO včetně celoživotního učení a

15. relevanci vzdělávání k potřebám trhu práce.

Právě k těmto námětům bychom dnes měli diskutovat. Z mého pohledu, i z toho, co jsme již vydiskutovali v rámci PS POR, nejvíce chybí prorodinná a etická výchova na základních školách.
09:01:35 - Polášek, DSi Beňov: Přeji dobrý den všem.
09:01:29 - Moravan: Nejnovější info k dnešnímu tématu ze Dne malých obcí a ze Seminářů 6. 3. , kde jsem strávil cca 8 hodin.
09:01:10 - Florian: Podle dohody z minulého chatu máme dnes na programu 1. Školství a 2. Utváření "Klubu přátel obnovy rodiny" z řad politiků.

1. bodu se týká vyjádření Spolku k návrhu Dohody o partnerství v rámci SEA. Požadujeme v něm, aby OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) umožnil standardní podporu komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) tak, jako je tomu např. v OP Zaměstnanost nebo Integrovaném regionálním OP. To jsme uplatnili již dříve na MŠMT, jako gestoru OP VVV.
09:00:08 - Florian: Vážené kolegyně a kolegové, vítám vás všechny na dnešním chatu. Je otevřený nejen členům pracovní skupiny Programu obnovy rodiny, ale i všem zájemcům o venkov a rodinu. Z členů pracovní skupiny se omluvili Ing. Aleš Hodina, starostka Dagmar Novosadová z Kunína a koordinátorky Daniela Wimmerová z Jihočeského kraje a Věra Rálišová z Pardubického kraje. Ing. Štěpánka Bergerová, která zastupovala Karlovarský kraj, na svou funkci v pracovní skupině rezignovala, místopředseda SPOV ČR a předseda SPOV Karlovarského kraje JUDr. Radan Večerka mně přislíbil vyslání jiného zástupce.
08:59:35 - Moravan: Dobrý den a pozdrav z Trnavy.