SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

19. září 2012

Stavební zákon: Poslanecká sněmovna přehlasovala Senát

19. září 2012 přehlasovala Poslanecká sněmovna 122 hlasy pozměňující návrh Senátu k novele stavebního zákona se zapracovanými připomínkami Spolku (Senát ho schválil výraznou většinou 63 z 66 přítomných senátorů a senátorek). Vládní koalici při hlasování pomohlo 17 poslanců ČSSD a 6 poslanců Věcí veřejných. K podpisu prezidentu půjde zákon ve znění původně schváleném Poslaneckou sněmovnou - ke stažení zde.

 

Z neautorizovaného stenozáznamu z jednání PS (zdroj www.psp.cz):

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 573/5/ - vrácený Senátem
 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tady se jedná také o návrh zákona vrácený Senátem. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 573/6. Vítám tady pana senátora Pavla Eyberta. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k pozměňovacím návrhům jako první vyjádřil pan ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Prosím, pane ministře, máte slovo teď. Prosím.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, novela stavebního zákona, která byla projednávaná ve Sněmovně, a já musím říct, že velmi podrobně, byla následně projednávaná v Senátu a Senát přijal některé pozměňovací návrhy, které z našeho pohledu jsou nekoncepční a zavádějí určitý zmatek. Já tady uvedu jenom tři pro příklad toho, proč s novelou nesouhlasíme.

Například je v senátním pozměňovacím návrhu uvedeno, že stavebním úřadem po 1. lednu 2013 bude stavební úřad, který byl stavebním úřadem k 1. 7. 2012. Já bych jenom chtěl upozornit, že v tomto případě, kdyby náhodou některý kraj v mezidobí, tento měsíc, příští měsíc nebo minulý měsíc zrušil stavební úřad, tak on od 1. ledna opět znovu bude muset vzniknout. To je jedna z námitek.

Další takovou námitkou, kterou tam máme, a to je námitka zásadní, že přenáší odpovědnost, respektive povinnost za platbu u nařízených demolicí, které nařídí stavební úřad, tak dnes platí praxe, že pokud tedy není vlastník znám, platí náklady na demolici ta obec, ve které leží stavební úřad. Tímto senátním návrhem je povinnost přenesena na stát. Samozřejmě v tuto chvíli za prvé rozpočet s tímto nepočítá, za druhé si uvědomme že v tuto chvíli bychom touto změnou došli do naprosto nesystémového řešení, kdy je přenesená působnost státní správy, to znamená, že někdo rozhoduje a někdo jiný platí.

Další věc, která tam je a která mi vadí, je, a ne ten princip nebo ta podstata nebo ta myšlenka, ale ten způsob, je určité omezení řekněme pravomoci speciálních stavebních úřadů, kdy u sloučeného územního stavebního řízení je za stavební řízení odpovědný ten, který by normálně vydával územní rozhodnutí a speciální stavební úřad by z toho byl vyloučen, pokud by se sám o to tedy nepřihlásil, a v opačném případě by se stal pouze dotčeným účastníkem. Je to opět podle našeho názoru nesystémové řešení z hlediska omezení působnosti speciálních stavebních úřadů.

Z tohoto důvodu bych vás požádal o podporu původního sněmovního tisku, jak byl schválen ve Sněmovně, a domníváme se, že to je podoba, která je systémovější. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych dal slovo poslanci za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jaroslavu Krupkovi. Udělím slovo nejdřív jemu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, s ohledem na čas a na vystoupení, ve kterém přednesl své argumenty pan ministr, budu poměrně krátký.

Chci jenom zdůraznit, že celou normu Poslanecká sněmovna skutečně projednávala velmi důkladně. Některé podněty, které vyplývají z pozměňovacích návrhů ze Senátu, vyzněly i při projednávání jak na ministerstvu, tak v pracovní skupině, kterou jsme vytvořili při našem výboru. Bylo konstatováno, že v tuto chvíli není vhodné a dobré dělat určité kompetenční změny, protože stejně časem dojde k tomu, že bude muset dojít k reorganizaci veřejné správy. To na margo několika pozměňovacích návrhů, které se týkají přenesení kompetencí.

Druhá věc, o které se tady zmínil pan ministr, souvisí právě s finanční náhradou za demolice, které by byly nařízeny z moci úřední. I tato věc byla projednávána na půdě dokonce našeho výboru a tato potencionální změna nebyla podpořena právě z důvodu, že by pozměňovacím návrhem vznikly neplánované poměrně možná rozsáhlé náklady pro Ministerstvo financí a obecně stát, protože je třeba si říct, že v tuto chvíli funguje poměrně seriózní samoregulace, která spočívá v tom, že jednotlivé stavební úřady si nedovolí jenom tak lehce vydat demolici a skutečně to zvažují, kdežto v opačném případě, kdyby byl placen ten, který tohle by zajišťoval finančně, to znamená, že by to zajišťoval stát, tak samozřejmě jakmile to nejde z vlastní kapsy, velice jednodušeji by se tyto příkazy vydávaly.

Z tohoto důvodu i na základě odůvodnění, které tady přednesl pan ministr, bych doporučoval Poslanecké sněmovně setrvat na svém usnesení a nechat projít návrh, který odešel z Poslanecké sněmovny do Senátu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych dal slovo panu poslanci Františku Siverovi event. panu poslanci Václavu Menclovi. Mohou vystoupit, pokud by měli zájem, ale je to na nich. Není to nezbytné. (Nemají zájem.) Ne, takže můžeme pokročit dál.

V tom případě otevírám rozpravu. Tady bych dal prostor panu senátorovi Pavlu Eybertovi jako prvnímu. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Pavel Eybert: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Senát Parlamentu České republiky projednal ve svých třech výborech novelu zákona č. 183/2006 Sb., tzv. stavební zákon. Konstatoval, že jak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak Poslanecká sněmovna při své práci na tomto zákoně odvedli hodně dobré práce a posunuli tak obsah zákona k lepšímu užívání.

Přesto však dospěl Senát Parlamentu České republiky k názoru, že je možné ještě dále text zákona upravit tak, aby vyhovoval potřebám jeho uživatelů ještě více. Na vrácení se shodly všechny výbory, které zákon projednávaly, a přijaté pozměňovací návrhy pak schválilo i plénum Senátu.

Jelikož jsme vám zaslali podrobnou informaci o Senátem přijatých pozměňovacích návrzích, omezím se ve svém výkladu jen na to nejnutnější.

Senát dospěl k názoru, že není dobře, když pro jedno napadení konkrétního ustanovení v opatření obecné povahy, např. zásad územního rozvoje kraje, je celá ZÚRKa, která je připravována dlouhý čas a stojí nemalé prostředky, je celé opatření, soudně zrušeno. Domnívá se, že by postačilo zrušit pouze ta ustanovení, která byla pro možné zkrácení práv navrhovatele napadena a soud uznal oprávněnost námitek navrhovatele.

Také dospěl k názoru, že není-li po posouzení vlivu na životní prostředí možné nalézt řešení záměru ve shodě se zásadami územního rozvoje, má být umožněno krajskému úřadu, aby požadavek na jiné vymezení ploch zahrnul do správy o uplatňování zásad územního rozvoje.

V oblasti kompetencí stavebních úřadů by Senát rád viděl, aby bagatelní stavby mohly řešit namísto speciálních stavebních úřadů obecné stavební úřady, přičemž speciálním stavebním úřadům ponechává jak možnost rozhodnout se, že stavební řízení povedou oni sami, tak jim přiznává postavení speciálního účastníka řízení, jehož stanovisko je nepominutelné.

V dalším pozměňovacím návrhu pak vylučuje, aby bylo vedeno společné územní řízení a stavební řízení v případech, kdy působnost stavebního řádu u vyjmenovaných staveb vykonávají příslušná ministerstva. V logice těchto úprav pak Senát svěřuje v novele o pozemních komunikacích obecným stavebním úřadům povolování místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. U všech těchto pozměňovacích návrhů jde o zkrácení procesu povolování staveb, jeho zjednodušení, ale i zlevnění a přenesení celého procesu co nejblíže povolované stavby dle principu subsidiarity.

Posledním, o čem se zmíním, je otázka, kdo má hradit stavebním úřadem nařízené demolice nebo nezbytné zabezpečovací práce v případě, že vlastník nemovitosti je nesolventní nebo je neznámý, když stavební úřad dal tyto práce provést v zastoupení vlastníka a náklad je nevymožitelný. Senát je toho názoru, že by to měl učinit stát a ne město, ve kterém sídlí stavební úřad, který toto rozhodnutí vydal. Nedivte se, že se města a starostové bojí, že na ně dopadnou vysoké náklady. Bojí se toho v podstatě i Ministerstvo financí, které je podstatně ekonomicky silnější, i když tady určité riziko existuje.

Ostatní pozměňovací návrhy jsou legislativně technickým doplněním k věcným návrhům zmocnění, přečíslování apod.

V souladu s usnesením Senátu Parlamentu České republiky vám doporučuji přijetí navrženého zákona ve znění Senátem přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik ode mě ve stručnosti. Děkuji za pozornost. A pokud bude zájem, rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Kdo dál se hlásí do rozpravy? Prosím pana poslance Polčáka.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane předsedající, já budu stručný a využiji toho, že není přítomen ministr financí, neboť si dovolím aspoň podotknout, že byť budu hlasovat pro návrh zákona tak, jak byl postoupen Poslaneckou sněmovnou, tak já nemohu úplně souhlasit s tou praxí, kdy při odstraňování staveb je nařízeno obci, aby zaplatila náklady tohoto odstranění, byť ona takovéto odstranění stavby nenařídí a jde vlastně o to, že není dohledán konkrétní vlastník ani odpovědná osoba, která by měla nést náklady na odstranění stavby. Já respektuji koaliční kompromis. Na druhou stranu si myslím, že toto není teoreticky správné, protože se jedná o zásadu samosprávných kompetencí té obce. Nicméně jedná se o věc, která dnes v zákoně platí, a chápu, že možná nemotivuje dostatečným způsobem toto ustanovení ani dnes stát k tomu, aby nařizoval odstraňování staveb. Čili já bych přivítal spíše tu opačnou úpravu, která byla přijata na výboru pro veřejnou správu, ale respektuji to, že k tomuto kompromisu zatím tedy nedošlo, byť teoreticky by podle mého názoru byla vhodnější ta úprava opačná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Je to teď jediný přihlášený do rozpravy, kterého tady registruji, dalšího nemám. Pokud se nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu můžeme ukončit. Může samozřejmě ještě vystoupit ministr... Pokud už není žádné slovo, tak vlastně na vás zagonguji a mohli bychom hlasovat. Hlasovat podle § 97 zákona o Jednacím řádu Sněmovny. Prosím všechny, aby se dostavili ještě na poslední hlasování, zřejmě tedy, před polední přestávkou.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Snad vám mohu přečíst návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 573/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 573/6.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro schválit tuto podobu, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 63, přihlášeno 188, pro hlasovalo 39, proti 109. Takže v tomto znění jsme zákon nepřijali.

 

Tak tedy budeme hlasovat jinak, a to podle § 97 odst. 5. Tady je k usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny poslanců, tedy 101. Je to tam. Přednesu návrh usnesení.

 

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 573/5.

 

Zahajuji hlasování, kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 64, přihlášeno 188 poslanců, pro hlasovalo 122, proti 18. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali tak, jak jsme to nyní odhlasovali.