SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

11. května 2012

Novela stavebního zákona znovu do výborů PSP ČR

Hospodářský výbor ji projedná ve středu 16. května orientačně v 15,45 hodin, výbor pro životní prostředí na zasedání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, Podbabská 2582/30 v Praze-Dejvicích v úterý 22. května v 9,30 hodin a gesční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve středu 23. května ve 13 hodin. Ke stažení pozvánky, podkladové materiály a výsledky projednávání ve vztahu k návrhům SPOV ČR.
 

hospodářský výbor 
Hospodářský výbor schválil všechny pozměňovací návrhy, které MMR doporučilo, a po diskusi a v některých případech úpravách i ty, které MMR alespoň z části akceptovalo.
Po podrobné diskusi k pozměňovacím návrhům, ve které poslankyně Ing. Bubeníková (TOP09-S) zdůraznila negativní stanovisko k přesunu části kompetencí obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, k úhradě nákladů nařízených demolic nebo zabezpečovacích prací (§ 135 odst. 6 SZ), jež by měl v případě nedohody se stavebníkem uhradit stát (nikoliv obec, která rozhodnutí vydala) a vymáhat je pak na stavebníkovi, a vysvětlila svůj pozměňovací návrh ke kvalifikačním předpokladům pracovníků stavebních úřadů, se členové výboru neformálně dohodli o tom, že  bude vhodnější jejich projednání v gesčním výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
výbor pro životní prostředí
Pozměňovací návrh poslance Ing. arch. Mencla (ODS) k § 13 odst. 2, podle něhož se přesun kompetencí stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností měl týkat jen "záměrů podléhajících posuzování vlivů jeho provedení na životní prostředí na základě zjišťovacího řízení, nebo pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí",  Ing. arch. Mencl s ohledem na negativní stanovisko MMR a MŽP k jeho pozměňovacímu návrhu k § 91 stáhl.   
výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
V úvodu jednání výboru ministr pro místní rozvoj Ing. Kamil Jankovský oznámil, že návrh na přesuny kompetencí podle novelizovaného § 13 stahuje, a že bude ponechán současný stav. Předseda výboru poslanec JUDr. Polčák (TOP09-S) přednesl pozměňovací návrh, týkající se § 135 odst. 6, podle něhož se slova "obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem" nahradí slovem "stát". Oba návrhy byly schváleny. Poslanec Ing. Babor (ČSSD) si osvojil pozměňovací návrh, týkající se § 101, směřující k tomu, aby předkupní právo obcí pro veřejně prospěšná opatření (územní systémy ekologické stability) zůstalo zachováno; výbor ho ale neschválil (většina poslanců se zdržela hlasování). V dalším jednání výbor postupně schválil zejména ty poslanecké návrhy, se kterými MMR vyslovilo souhlas nebo je upravilo.