SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

16. června 2012

Novela stavebního zákona v Poslanecké sněmovně schválena

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení 15. června akceptovala jen zrušení přesunu části kompetencí z obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, návrh na úpravu § 135 odst. 6 nebyl schválen. Také ostatní návrhy Spolku se nepodařilo prosadit.
 
 
V případě úpravy § 135 stavebního zákona Spolek pro obnovu venkova ČR, Sdružení místních samospráv ČR i Svaz měst a obcí ČR navrhovaly, aby náklady na demolice nebo zabezpečovací práce, nařízené stavební firmě, do doby než budou vymoženy od vlastníka, nesl stát namísto obce, jejíž stavební úřad toto nařízení vydal (stavba může být i na území jiné obce, která je v území působnosti daného stavebního úřadu). Hlasování v PS o pozměňovacím návrhu však bylo spojeno s jiným návrhem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který se týkal změn v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu a s nímž MMR rovněž nesouhlasilo, a tak schválen nebyl. Výsledky hlasování najdete zde.
 
Pozměňovací návrhy ke stažení v PDF zde.
 
 
Z neautorizovaného stenozáznamu (zdroj www.psp.cz): 
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dalším bodem, jehož jednání zahajuji, je bod 73. Je to
 
73.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 573/ - třetí čtení
 
Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místo ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj je pan poslanec Jaroslav Krupka. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 573/4. Otevírám rozpravu ve třetím čtení a prosím o klid v jednacím sále! Do rozpravy se nikdo nehlásí, tak tuto rozpravu končím a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím nejprve pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a samozřejmě budu žádat o stanoviska jak pana zpravodaje, tak pana ministra. Prosím.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Vážená paní předsedkyně, já se omlouvám. Já jsem nepředpokládal, že to půjde tak rychle. Měl jsem za to, že ještě budou nějaká úvodní slova, která by okomentovala nějaké změny nebo postupy, ale pokud pan ministr nemá nic, pokud by možná i pan ministr Chalupa chtěl říct nějaké stanovisko, tak by to bylo dobré, ale v tom případě by musel někdo otevřít debatu.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane zpravodaji, nebyla žádná žádost, postupujeme standardně. Ve všech třetích čteních je postupováno identicky.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Respektuji. Takže vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s hlasovací procedurou a při té příležitosti se samozřejmě dotknu několika sporných bodů, které byly v rámci druhého čtení načteny a vyvolaly jistou míru diskuse. Chci říci, že po druhém čtení - a jsem velice rád a musím poděkovat celé Poslanecké sněmovně - se nezvedla smršť pozměňovacích návrhů, ale došlo pouze k několika individuálním návrhům, které buď doplňovaly anebo byly jiného charakteru, než byla usnesení jednotlivých výborů.
V rámci posouzení jednotlivých pozměňovacích návrhů se sešla, řeknu, pracovní skupina, která souvisela s jednotlivými zpravodaji poslaneckých klubů a ministerstva a k některým pozměňovacím návrhům zaujala, avizuji dopředu, následující stanoviska. Považuji za nutné to říct v souvislosti s hlasovací procedurou, aby bylo jasné, proč ano nebo ne.
Jeden bod byl bod, který máte ve sněmovním tisku označený A31.3. Jsou to občanská sdružení. Na toto téma velice často byla vedena diskuse. My jsme v rámci jednání s Ministerstvem životního prostředí se dohodli na určitém postupu, zároveň i s Ministerstvem pro místní rozvoj a tento bod nebude předmětem hlasování, resp. ze strany gesčního Ministerstva pro místní rozvoj je tam stanovisko nedoporučující.
Další bod, který zvedl možná nějakou diskusi, byl bod, který se týkal usnesení výboru pro veřejnou správu a byl to bod označený, jestli se nepletu, C22 (správně má být C31 - poznámka redakce webu SPOV ČR), který souvisí v případě, budou-li budovy na katastru obcí a budou-li nebezpečné pro život občanů, je řekněme povinností státního úřadu rozhodnout a případně vydat rozhodnutí o zbourání, nicméně jde to na náklady toho úřadu, který to vydává. A právě proto byla diskuse, jestli to převést na stát. V tomto směru je negativní stanovisko též, protože tato věc nebyla projednána s Ministerstvem financí, i když chápu, že v některých případech může být tato záležitost zajímavá.
Třetím bodem je bod číslo C39, usnesení výboru pro veřejnou správu, který byl poměrně často diskutován. Je to vynětí ze zemědělského půdního fondu. Tato věc byla projednávána jak s jednotlivými zpravodaji jednotlivých politických klubů, tak s ministerstvem a zejména Ministerstvem životního prostředí. Já předpokládám, že pan ministr, pokud by k tomu byl prostor nebo možná následně poté, sdělí, jaký postup by byl řešitelný v případě, že se tyto připomínky nadále budou objevovat. Takže z toho pohledu my jsme ještě požádali legislativu Parlamentního institutu, který nám sdělil, že tento bod se jeví jako přílepek nebo je přílepkem. Proto i po jednání s vedením Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí tady není doporučeno hlasování kladné.
V tuto chvíli jsem naznačil jednotlivé body, které stály za komentář a teď bych si vás dovolil seznámit s hlasovací procedurou.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji, a já požádám všechny, aby usedli do svých lavic, věnovali pozornost návrhu procedury, za chvilku o této proceduře budeme hlasovat a budeme se jí potom řídit. Prosím tedy, abyste jí věnovali pozornost. Pane kolego, prosím.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: V prvé řadě v průběhu načítání jednotlivých pozměňovacích návrhů bylo, řekněme, analýzou legislativy zjištěno několik nepřesností, které by měly být řešeny v podobě načtení legislativně technických úprav sněmovního tisku, který je předlohou tohoto hlasování, a toto načtení bych provedl já jako zpravodaj v prvním kroku. Následně poté bychom přistoupili...
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, ale teď jsme ve špatné situaci. Načtení legislativně technických úprav musí být v rozpravě ve třetím čtení. Pokud Sněmovna nebude mít námitku proti tomu, abychom se vrátili tedy do podrobné rozpravy ve třetím čtení, aby mohly být načteny pouze legislativně technické úpravy, tak v tom případě, pokud neuvidím námitku, tak bychom se vrátili do rozpravy, vy byste je načetl, až by byly načteny, pak teprve byste nám řekl, jaký bude postup při hlasování. Je prosím námitka proti tomu, aby se mohl teď pan kolega vrátit do rozpravy? (Ne.) Takže pokud není, tak teď jsme v rozpravě ve třetím čtení a prosím, abyste uvedl pozměňovací návrhy.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Dobře. Děkuji, paní předsedající, i za vstřícnost. Koneckonců uznávám svou chybu, ale byl to i důvod, proč jsem chtěl požádat o otevření podrobné rozpravy. Takže já s dovolením načtu ke čtyřem bodům relativně jednoduché legislativně technické úpravy.
Takže za prvé je to k bodu číslo 69. V § 47 odst. 3 se slova "podle § 10i zákona o ochraně přírody a krajiny" nahrazují slovy "podle §10i zákona o posuzování vlivu na životní prostředí". Vysvětlení. Jedná se o legislativně technickou změnu spočívající ve správném označení zákona, ve kterém je § 10i obsažen.
Za druhé modus 132. V § 91 odst. 6 ve větě poslední se za slova "a účastníkům řízení uvedeným" vkládají slova "v odst. 7a". Vysvětlení: legislativně technická úprava v návaznosti na pozměňovací návrh pod písmenem E pana poslance Sivery, to je vložení nového odstavce 7 do § 91, který upravuje okruh dalších účastníků řízení, a je třeba doplnit i způsob doručování těmto účastníkům.
Třetí legislativně technická úprava k bodu 222. V § 93 se slova "127 odst. 9 a § 128 odst. 9" nahrazují slovy "§127 odst.6 a § 128 odst. 8". Vysvětlení: legislativně technická oprava chyby v očíslování odstavců.
A poslední úprava. V části páté bodu 11 se za slova "§ 117" vkládají slova "stavebního zákona" a slova "§ 117a" se zrušují. Vysvětlení: legislativně technické upřesnění názvu zákona a v případě přijetí pozměňovacího návrhu A21, příp. B11, které ruší § 117a.
Paní předsedající, to jsou všechny legislativně technické úpravy. Z mé strany je to v dané chvíli všechno v rámci otevřené podrobné rozpravy. Děkuji.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji také. Ještě pro jistotu se zeptám, zda je někdo, kdo chce přednést pozměňovací návrh, který může být gramatické nebo legislativně technické povahy ve třetím čtení. Pokud nikdo, končím tuto rozpravu. Prosím pana zpravodaje o návrh procedury.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Vážené kolegyně a kolegové, prosím o jistou míru pozornosti. Bývá obvyklé, že stavební zákon jako některé další jsou poměrně složitou procedurou při hlasování. Já jenom minule jsem zmínil, že při novele toho zákona bylo 365 kroků. Pokud bych počítal maximální počet, mohlo by těch hlasování být 60, nicméně my na setkání jednotlivých zpravodajů s panem ministrem jsme se pokusili to zredukovat, takže jsme vycházeli od shody v jednotlivých výborech až přes jednotlivé návrhy, které měly kladná stanoviska a končíme s jednotlivými návrhy, které mají negativní stanovisko. Pokud vám přečtu a bude shoda, tak se nám ta procedura zkrátí na devět kroků. Takže prosím.
Prvním krokem by měly být pozměňovací návrhy obsažené v usnesení hospodářského výboru s kladným vyjádřením Ministerstva pro místní rozvoj a zpravodaje. Jednalo by se o následující body: body A1 až A4, bod A5 až A21, A23 až A30, A31.1 a A31.2, A32 a poslední A33. V případě, že budou tyto jednotlivé body odsouhlaseny, znamená to, že jsou nehlasovatelné další návrhy B2, B3, B5 až B9 až 11, B19, B23, C2a, b, c, C10, C12, C22, C23, C25, C33, C34, J, K2 a 3. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Při projednávání pozměňovacích návrhů na jednotlivých výborech se poměrně často sešly shodné pozměňovací návrhy a výbory je projednávaly ve shodě. To znamená, že vzal-li se podklad teď jako první hlasování hospodářský výbor, tak automaticky to, co bylo přijato na hospodářském výboru, je nehlasovatelné, byť to bylo kladně přijato na výboru pro životní prostředí a výboru pro veřejnou správu. Mohu říct, že je to podstatná část načtených bodů. Takže to by bylo prvé hlasování.
Další hlasování, a jdeme popořadě, bylo usnesení výboru pro životní prostředí, čili budou to pozměňovací návrhy, ke kterým bylo vydáno kladné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a zpravodaje. A v tom případě se jedná o body B 22, B 24 a B 25. V případě jejich přijetí by byl nehlasovatelný návrh označený C 37. Tady je to poměrně jednoduché, protože gró těch návrhů už bylo zase odhlasováno v návrhu hospodářského výboru, a tak tady zbývají jenom diference mezi výborem životního prostředí a veřejnou správou.
Třetím hlasovacím krokem by byly pozměňovací návrhy obsažené v usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde je opět kladné vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj a zpravodaje. Přečtu příslušné body. Jednalo by se o bod C 1, C 3 až C 9, C 11, C 13 až C 21, C 24, C 26 až C 30, C 32, C 35, C 36 a C 38. V případě jejich kladného přijetí je nehlasovatelný návrh pod označením písmenem F. A ještě zpětně, bod A 5, který v tom výčtu, pokud jste si poznačili, nebyl vyčten v souboru prvém.
Následujícím krokem by byly pozměňovací návrhy načtené ve druhém čtení, ke kterým je kladné stanovisko v obou případech, to je ministerstva i zpravodaje. A to se jedná o body E, I 1, I 2 a body L 1 až L 8. Následujícím krokem jsou pozměňovací návrhy hospodářského výboru, kde je negativní stanovisko. A to jsou body A 22 a A 31 3, čili bod, který jsem okomentoval úvodem, když jsem vás začínal seznamovat s hlasovací procedurou.
Další bod je pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí s negativním stanoviskem opět gesčního ministerstva, a to jsou body B 1, B 4, B 12 až 18, B 20 a B 21. Tyto body by byly hlasovatelné en bloc jako výstup z výboru pro životní prostředí. Posledním výborovým hlasováním je hlasování o pozměňovacích návrzích přijatých v usnesení výboru pro veřejnou správou a regionální rozvoj, ke kterému je vzneseno negativní stanovisko, které je označené body C 31 a C 39. Opět byly předmětem komentování.
Předposledním hlasováním by byly pozměňovací návrhy opět individuálně poslanců, ale tentokrát s negativním stanoviskem a jsou to body D, G 1, G 2, H, CH 1, CH 2, K 1, K 4 až K 7. A v podstatě posledním hlasováním by bylo standardní hlasování, to znamená hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Pokud to shrnu, znamenalo by to celkem devět kroků plus legislativně technické úpravy. A pokud by procedura byla odsouhlasena, tak v podstatě bychom měli celou hlasovací proceduru shrnutou do těchto celkem deseti kroků. Děkuji.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za návrh této procedury. Paní poslankyně Konečná ještě k proceduře se hlásí. Prosím.
 
Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych vás požádala o vyjmutí hlasování o bodu A 31.2, protože se to týká zákona o ochraně přírody a krajiny § 66 a troufnu si říct, že k tomu budeme mít různá stanoviska. A rozhodně bych neřekla, že MMR to možná podporuje, ale že podporující stanoviska budou od všech ostatních orgánů. Takže A 31.2 bych byla ráda, aby se hlasovalo zvlášť. Děkuji.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, je to jeden z těch návrhů, které jsou navrženy do bloku v tom druhém kroku. Pan zpravodaj souhlasí s tímto postupem?
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Já s tímto po krátké konzultaci s panem ministrem souhlasím. Jenom se musíme domluvit, abychom to zařadili z hlediska chronologie a mohli bychom to dát, pane ministře, v podstatě, když už to bude vyjmuto, hned za ten druhý bod. Je to usnesení z hospodářského výboru. Pokud je souhlas.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě, prosím, k proceduře někdo s nějakým návrhem? Pokud ne, budeme hlasovat o návrhu, jak zde zazněl, včetně upřesnění o speciálním hlasování o bodu A 31.2.
 
Zahajuji hlasování číslo 165. Kdo souhlasí s návrhem procedury? Kdo je proti tomuto návrhu?
Hlasování číslo 165. Přítomno 165, pro 153, proti 2, proceduru jsme schválili.
 
Požádám pana zpravodaje, aby uvedl první návrh a zároveň sdělil stanovisko Poslanecké sněmovně. O stanovisko požádám také pana ministra. Prosím.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Vážené kolegyně a kolegové, pokud se týká prvého, to znamená, že je to bod usnesení, která jsou z hospodářského výboru...
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane kolego, myslím, že nejprve jsou legislativně technické úpravy.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Omlouvám se, pochopitelně. Takže za prvé legislativně technické úpravy - souhlas. (Ministr Jankovský: Souhlas.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 166. Kdo souhlasí s těmito legislativně technickými úpravami? Kdo je proti?
Hlasování číslo 166. Přítomno 166, pro 163, proti 1. Tyto návrhy tedy byly přijaty. Můžeme pokračovat.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Další bod by byl bod, který se týká pozměňovacích návrhů usnesení hospodářského výboru s kladným vyjádřením Ministerstva pro místní rozvoj a zpravodaje - čili avizuji kladné stanovisko. (Ministr Jankovský: Souhlas.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Je to mimo bodu A 31.2, ano?
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Přesně tak.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Dobře. Zahajuji hlasování číslo 167. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?
Hlasování číslo 167. Přítomno 166, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Další hlasování by bylo hlasování na základě přijatého návrhu paní kolegyně poslankyně Konečné. A to by bylo hlasování o bodu A 31.2. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministr Jankovský: Neutrální.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 168. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu?
Hlasování číslo 168, přítomno 164, pro 88, proti 44. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Dalším krokem jsou pozměňovací návrhy, které jsou z výboru životního prostředí. A jsou to ty tři: B 22, B 24, B 25. Stanovisko kladné. (Ministr Jankovský: Souhlas.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování číslo 169. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti návrhu?
Hlasování číslo 169. Přítomno 166, pro 161, proti nikdo, návrh byl přijat. Prosím o další návrh.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Dalším hlasováním jsou usnesení z výboru pro veřejnou správu, která byla doplněna kladným stanoviskem ministerstva a zpravodaje, čili kladné stanovisko zpravodaje. (Ministr souhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 170. Kdo je pro tento návrh? Proti návrhu? (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Prosím, moment. Prosím, abyste se všichni přihlásili.
 
Zahajuji hlasování pořadové číslo 170. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?
V hlasování pořadové číslo 170 přítomno 162, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujme.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Dalším hlasovacím krokem jsou pozměňovací návrhy poslanců podané ve druhém čtení doplněné kladným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a za zpravodaje doporučuji. (Ministr souhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 171. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Proti návrhu?
V hlasování pořadové číslo 171 přítomno 164, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Nyní pro možná lepší názornost se dostávám k bloku, kde jsou negativní stanoviska, kde to avizuji dopředu, nicméně u každého je sdělím. Další hlasování jsou návrhy z hospodářského výboru s negativním stanoviskem označené písmeny A22 a A31.3. Nedoporučuji. (Ministr nesouhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 172. Ptám se, kdo je pro přijetí těchto návrhů. Proti?
V hlasování pořadové číslo 172 přítomno 164, pro 1, proti 148. Návrhy přijaty nebyly, můžeme pokračovat.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Dalším bodem jsou pozměňovací návrhy z výboru pro životní prostředí opět s negativním stanoviskem. Jenom pro upřesnění, v podstatě se to týká, ten soupis, asi 10, 12 bodů víceméně autorizovaných osob a dalších kontrolních osob. To jenom pro vysvětlení. Negativní stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nesouhlas, pane ministře? Nesouhlas.
 
Zahajuji hlasování pořadové číslo 173. Ptám se, kdo je pro návrh. Proti návrhu?
V hlasování pořadové číslo 173 přítomno 163, pro 9, proti 115. Návrh přijat nebyl. Můžeme pokračovat dál, pane zpravodaji. (V sále je obrovský hluk a neklid!)
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Další je usnesení výboru pro veřejnou správu, s negativním stanoviskem se to týká dvou bodů C31, C39. Záporné stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 174. Kdo je pro přijetí těchto návrhů? Proti?
V hlasování pořadové číslo 174 přítomno 163, pro 1, proti 143. Návrhy nebyly přijaty. Prosím o další návrh.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Předposledním hlasovacím krokem jsou individuální pozměňovací návrhy s negativním stanoviskem. Pro upřesnění ještě jednou přečtu: D, G1, G2, H, CH1, CH2, K1, K4 až K7. K těmto souhrnně negativní stanovisko. (Ministr nesouhlasí.)
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Proti návrhu?
V hlasování pořadové číslo 175 přítomno 163, pro 13, proti 131. Návrhy přijaty nebyly.
 
Domnívám se, že jsme hlasovali o všech návrzích.
 
Poslanec Jaroslav Krupka: Z mého pohledu, paní předsedkyně, jsme hlasovali o všech odsouhlasených návrzích v proceduře.
 
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zeptám se ještě legislativy, zda je vše v pořádku. Ano. Budeme tedy hlasovat o návrhu celého zákona.
Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, podle sněmovního tisku 573, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."
 
Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo je pro přijetí zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?
V hlasování pořadové číslo 176 přítomno 165, pro 118, proti 4. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
 
Tím končím bod 73, sněmovní tisk 573 a děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. (Hluk v sále!!!)