SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Novela stavebního zákona

Soubor ke staženíNovela stavebního zákona doručená 25. června 2012 Senátu

Její projednání je zařazeno na 24. schůzi Senátu, která bude zahájena 18. 7. 2012 pod bodem 13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony - senátní tisk č. 377. Garanční Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, ji projedná 11. 7. přibližně v 11.10 hodin, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu , jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, 12. 7. přibližně v 11 hodin a Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Soňa Paukrtová, 11. 7. v 9 hodin. 
 

ČlánekBude hůř – ujišťování, že nebude zrušen ani jediný stavební úřad jsou jen plané sliby, vládě předloží MV ve shodě s MMR něco zcela jiného?

Navzdory řečem o tom, že kroky vlády nepovedou k likvidaci stávajících stavebních a matričních úřadů na menších obcích, zadání, na kterém pracuje odbor veřejné správy Ministerstva vnitra svědčí o pravém opaku. Zveřejňujeme stanovisko senátora a člena Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Karla Šebka k dané problematice. Ke stažení je také dopis Antonína Metála, MPA, ředitele odboru veřejné správy MV, na který pan senátor bezprostředně reaguje.
 

ČlánekNovela stavebního zákona v Poslanecké sněmovně schválena

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve třetím čtení 15. června akceptovala jen zrušení přesunu části kompetencí z obecných stavebních úřadů na úřady obcí s rozšířenou působností, návrh na úpravu § 135 odst. 6 nebyl schválen. Také ostatní návrhy Spolku se nepodařilo prosadit.
 

Analýza stavu na úseku a stavebního řádu a územního plánování

Odkaz na webové stránky Ústavu územního rozvoje v Brně, kde najdete celý text analýzy za léta 2008-2010, zpracované v návaznosti na usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 346/2010. Informace z letošního dotazníkového šetření za rok 2011 budou k dispozici pravděpodobně v srpnu 2012. Analýza, která zohlední data za rok 2011, by měla být předložena vládě v lednu 2013. Dosavadní výstupy analýzy budou také podkladem pro dokončení reformy veřejné správy.
 

ČlánekStálá komise Senátu pro rozvoj venkova 12. června

Komise projedná novelu stavebního zákona na 11. schůzi v úterý 12. 6. 2012 od 9:30 hod. v Záhaňském salonku.
 

ČlánekNovela stavebního zákona prošla druhým čtením

V rámci druhého čtení 7. června 2012 zpravodajové jednotlivých výborů uvedli pozměňovací návrhy těchto výborů. Další pozměňovací návrhy předložili jednotliví poslanci (jejich pozměňovací návrhy se netýkaly návrhů, předložených Spolkem). Ve třetím čtení, které se uskuteční v rámci 73. bodu probíhající 40. schůze 12. nebo 15. června, lze v rámci rozpravy navrhnout pouze opravu legislativně technických, gramatických a písemných nebo tiskových chyb nebo podat návrh na opakování druhého čtení. Po rozpravě se o pozměňovacích návrzích hlasuje.
 

Druhé čtení novely stavebního zákona na pořadu 40. schůze PSP ČR

Schůze začíná v úterý 5. června, novela je zařazena v bodě 7. Ke stažení vládní návrh (tisk 573) a usnesení výborů s pozměňovacími návrhy: hospodářského (tisk 573/1), životního prostředí (tisk 573/2), pro veřejnou správu a regionální rozvoj (tisk 573/3).
 

ČlánekNovela stavebního zákona znovu do výborů PSP ČR

Hospodářský výbor ji projedná ve středu 16. května orientačně v 15,45 hodin, výbor pro životní prostředí na zasedání ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, Podbabská 2582/30 v Praze-Dejvicích v úterý 22. května v 9,30 hodin a gesční výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj ve středu 23. května ve 13 hodin. Ke stažení pozvánky, podkladové materiály a výsledky projednávání ve vztahu k návrhům SPOV ČR.
 

ČlánekTermín podávání pozměňovacích návrhů prodloužen do 4. května

Na jednání hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu 4. dubna 2012 k novele stavebního zákona bylo dohodnuto posunutí termínu pro podávání poslaneckých pozměňovacích návrhů, které by měly být zahrnuty do společného pozměňovacího návrhu jednotlivých výborů. Oba výbory projednávání novely stavebního zákona přerušily.
 

Soubor ke staženíAktualizované pozměňovací návrhy Spolku z 31. 3. 2012

zaslané poslancům Hospodářského výboru PSP ČR
 

Informace o novele stavebního zákona v Parlamentu ČR

Najdete v rubrice "Novela stavebního zákona" na třetí pozici v levém sloupci webu. Novelu budou 4. dubna projednávat Hospodářský výbor a Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro životní prostředí ji má na programu 11. dubna 2012.