SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

29. května 2010

Seminář k novele vodního zákona v Klimkovicích u Ostravy 17.6.2010

pořádá Centrum moderního vzdělávání Praha s lektory z ministerstev životního prostředí a zemědělství. Účastnický poplatek snížen pro členy SPOV ČR z 1700 Kč na 800 Kč. Pozvánka s přihláškou ke stažení zde.

 

Přijetí „velké“ novely vodního zákona a její dopad do života obcí

 

Po téměř třech letech příprav byla dne 21. května t.r. pod číslem 150/2010 vyhlášena ve Sbírce zákonů tzv. „velká“ novela vodního zákona. Jejími hlavními cíly byly transpozice evropské legislativy, reakce na aplikaci zákona v praxi a vývoj ve vodním hospodářství a v neposlední řadě snížení administrativní zátěže. Původně novela počítala rovněž s širokou úpravou úplat ve vodním hospodářství, toto se však vzhledem ke krizi neuskutečnilo.

 

Jelikož je vodní zákon právním předpisem s širokým rozsahem působnosti, dotýká se rovněž života obcí. Ze změn lze uvést následující. Na prvním místě bezesporu zrušení vodoprávních úřadů pověřených obcí, které měly na starosti agendu jednotlivých občanů a domácností. Jejich působnost budou nově zajišťovat obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Z oblasti vodovodů a kanalizací lze uvést určitá zjednodušení ať již jejich stavebních úprav, nově nebudou vyžadovat ani povolení ani ohlášení, nebo samostatné výstavby, kdy bude možno je povolit ve zkráceném řízení. Provádění tepelných čerpadel (nově pouze na souhlas vodoprávního úřadu) a výrobkových čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel (nově na ohlášení) bude rovněž snadnější. Důležitým aspektem novely je snaha o řešení důležitého problému dneška – srážkových vod. Nově bude lze povolit vypouštění odpadních vod do vod podzemních a pod určitou regulaci se dostanou žumpy. Z oblasti vodoprávního řízení lze jmenovat některé dílčí úpravy, například ohledně účasti občanských sdružení.

 

Seminář k novele vodního zákona, účinné od 1. srpna 2010, na němž poskytnou informace o přijatých změnách pracovníci Ministerstva životního prostředí (Mgr. Veronika Vytejčková, Ing. Mgr. Michal Pravec) a Ministerstva zemědělství (Mgr. Zdeněk Horáček) se uskuteční v Sanatoriu Klimkovice (jodové lázně) u Ostravy 17. června 2010 od 9 do 13 hodin. Podrobnosti jsou obsaženy v pozvánce.

 

 

Ke stažení:

Pozvánka s přihláškou