SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

12. května 2012

Připomínky k prioritě č. 1 "Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech" do 16.5.2012

Připomínky k podkladovým materiálům pro jednání, které se uskuteční ve čtvrtek 17.5.2012 v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 v místnosti č. 101 od 10.00 hodin, zašlete do 16. 5. 2012 Ing. Milanu Benovi, CSc. (milan.bena@centrum.cz).
 
Podrobnosti o prioritách Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, pracovních skupinách MZe a harmonogramu projednávání programových dokumentů najdete zde.
 
Otázky do diskuse: 
1) Vzhledem k omezenému rozpočtu připravovaného programu „PRV 2014 – 2020“ byly vymezeny aktivity, které považujeme za vhodné v nadcházejícím období v rámci tohoto nástroje podporovat. Vnímáte potřebu implementace nových opatření (např. odborné vzdělávání poradců), která nejsou implementována v aktuálním programovém období? Pokud ano, prosím stručný návrh s odůvodněním.

2) Domníváte se, že by mělo být v rámci PRV nadále podporováno vzdělávání nezemědělského typu, které je aktuálně podporováno v opatření III.3.1 Vzdělávání a informace, a to i navzdory značným administrativním překážkám definovaným novým nařízením, nebo by mělo být podporováno z jiných fondů?

3) Které prvky spolupráce definované článkem 36 považujete za prioritní?

4) Jaké struktury se domníváte, že by měly být především využity pro transfer znalostí? Měla by být zajištěna zejména stávajícími strukturami (Celostátní síť pro venkov resp. Evropská síť pro rozvoj venkova, technologické platformy), nebo považujete za důležité vytvořit struktury nové (Síť EIP – Evropské inovační partnerství, operační skupiny EIP)?
 
Podkladové materiály ke stažení: