SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

1. února 2011

Předseda Spolku Kavala jednal s náměstkem ministra vnitra Vaverou

Z iniciativy Spolku pro obnovu venkova se za účasti Svazu měst a obcí ČR 25. ledna 2011 uskutečnila schůzka s náměstkem ministra pro legislativu, veřejnou správu a archivnictví JUDr. Františkem Vaverou, Ph.D., k zamýšlenému plošnému rušení stavebních úřadů na obcích se základní působností. Tisková zpráva MV k výsledkům jednání je k dispozici na jeho webu. O témže tématu jednal Svaz měst a obcí 17. ledna. 2011 na Ministerstvu pro místní rozvoj s náměstkem ministra pro územní a bytovou politiku Ing. Miroslavem Kalousem (informace zde).

 

Náměstek Vavera se svými spolupracovníky představili záměr ministerstva vnitra (MV) zpracovat komplexní analýzu stavu veřejné zprávy, která by přesně zmapovala a ze všech relevantních hledisek vyhodnotila, co, kým, na jaké úrovni a jak efektivně je ve veřejné správě řešeno. Tato analýza v gesci odboru veřejné správy MV by měla být odborná, nikoliv politická, zpracovaná za účasti expertů z oblasti legislativy, sociologie, demografie, financí apod. Výsledkem analýzy a návazných kroků by v ideálním případě mělo být i to, že úřady vykonávající státní správu na nejnižší úrovni budou pro občany vykonávat přesně tu agendu, kterou občané potřebují.

Analýza má být prvním systémovým krokem ke komplexní optimalizaci systému veřejné správy, který je z dlouhodobého finančního hlediska neudržitelný. Potřeba analýzy by v nejbližší době měla být jednoznačně deklarována usnesením vlády, jehož součástí by mělo být i zakonzervování současného spojeného modelu výkonu veřejné zprávy ve stávající podobě do doby důkladného vyhodnocení jeho silných a slabých stránek. Jednotlivé resorty by tedy zatím neměly činit žádné zásadní dílčí změny tak, aby nedošlo k nevratnému narušení funkčních systémů, např. tedy k rušení stavebních úřadů na obcích prvního typu. Reorganizaci stávajícího systému zkrátka musí předcházet komplexní analýza stavu veřejné správy.

Tisková zpráva MV ČR k výsledkům jednání:

Ministerstvo vnitra realizuje kroky k naplnění cílů programového prohlášení vlády v oblasti veřejné správy

V úterý 25. ledna 2011 se uskutečnilo pracovní setkání náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Františka Vavery se zástupci Spolku pro obnovu venkova a zástupci Svazu měst a obcí. Předmětem jednání byla optimalizace veřejné správy, zejména redukce počtu stavebních úřadů v souvislosti se záměry Ministerstva pro místní rozvoj a připravovanou novelou stavebního zákona. 

František Vavera představil plánované kroky k naplnění cílů programového prohlášení vlády v oblasti veřejné správy. Zejména jde o přípravu analýzy aktuálního stavu veřejné správy. Na základě výsledků této analýzy bude vládě předložen návrh na další optimalizaci a zefektivnění činnosti veřejné správy. Účastníci schůzky  jednali také o pokračování realizace projektů základních registrů a procesního modelování agend veřejné správy, které poskytnou validní údaje o výkonu konkrétní veřejné služby, tedy o reálném výkonu jednotlivých agend veřejné správy. Na jejich základě pak bude možné přesně identifikovat nepotřebné agendy a také velmi rychle přijmout systémová opatření ke snížení byrokratické zátěže. Dalším tématem diskuse byla situace na úseku matrik a úřadů práce.
 
Dle názoru všech stran jednání je nezbytné vyčkat s případnými opatřeními a systémovými změnami do doby zpracování analýzy stávajícího stavu a systémové problémy řešit až v rámci navrhované optimalizace. Ministerstvo vnitra jako úřad odpovědný za optimalizaci a zvýšení efektivnosti veřejné správy učiní příslušné kroky k naplnění závěrů tohoto jednání.
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations