SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

18. května 2020

Požádejte "své" poslance o podporu pozměňovacích návrhů Senátu k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb.

Novelu zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Senát vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Senát mimo jiné reaguje na ve sněmovně nepřijatý pozměňovací návrh předsedy poslaneckého klubu KDU ČSL Ing. Jana Bartošky, který, podobně jako Společná výzva vládě a parlamentu ČR "Zachraňme společně investice v obcích, městech a regionech" předsedů Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR, Národní sítě místních akčních skupin ČR a hejtmanů Pardubického, Libereckého a Zlínského kraje nesouhlasí s přenesením nákladů na prominutí části daní na kraje a obce (viz výpočet SMS ČR pro jednotlivé obce). Návrh Senátu definuje v legislativně upraveném pozměňovacím návrhu, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě, hrazeným ze státního rozpočtu. Bude projednán na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jako druhý bod programu v úterý 26. května 2020.
 


Z rozpravy v Poslanecké sněmovně ve druhém čtení 6. května 2020:


Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Návrh tohoto zákona je jistě chvályhodný a zaslouží si podporu, každopádně mám zde jeden dotaz, který je věcný. V zákoně o kompenzačním bonusu je ustanovení § 6 odst. 2, které říká: "Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti." Když jsem ten materiál studoval, tak jsem dlouho nebyl schopen zjistit, jaký je význam tohoto ustanovení. Smyslem kompenzačního bonusu totiž není snižovat daň z příjmů, kterou daný člověk zaplatí, a v podstatě to ani dané ustanovení neříká. Odpověď jsem našel až v zákoně o rozpočtovém určení daní. Ten totiž určuje, že krajům náleží 8,92 % a obcím 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně nebo ze záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zároveň říká, že celostátním hrubým výnosem daně jsou peněžní prostředky vybrané v průběhu rozpočtového roku správcem daně snížené o vrácené prostředky.

Když to tedy shrnu, tak ustanovení § 6 odst. 2 zákona o kompenzačním bonusu říká, že jde o vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je-li tedy vratkou, snižuje se i balík peněz označený jako daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, který se pak má dělit mezi stát, kraje a obce. Nepřímo tedy náklady na výplatu kompenzačního bonusu ponesou i obce a kraje, neboť se jim tím sníží o příslušnou poměrnou část jejich příjem z této daně. Nejde tedy o výplatu čistě ze státního rozpočtu, ale bude mít za následek snížení příjmů rozpočtů obcí a krajů.

S tím se nedokážu identifikovat, protože nevidím důvod, proč by měly být tímto způsobem kráceny rozpočty obcí a krajů a tímto způsobem kraje a obce trestány za to, že v předchozích letech dobře hospodařily a našetřily si určitou rezervu, kterou nyní jsou rozhodnuty použít. Z toho důvodu jsem připravil pozměňovací návrh, který je velmi jednoduchý, a přihlásím se k němu v podrobné rozpravě. Řeknu to velmi jednoduše. V § 6 se mění odst. 2, který nově zní, že kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu. Jsem přesvědčen, že takto konstruovaný zákon a tento způsob podpory je férovější než to, jaký v současné době předkládá vláda. Děkuji.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Děkuji za věcnou debatu. Už jsme si ji odehráli částečně v pondělí s některými zástupci a já jsem za ni ráda, protože skutečně teď je důležité, abychom tuto minoritnější skupinu - víte, že jsme nejdřív řešili ty majoritní skupiny. A já děkuji i za to poděkování Finanční správě, myslím, že si to opravdu zaslouží, protože v době, kdy vrací vratky na daních z příjmů a řeší spoustu dalších věcí, tak zvládají velmi dobře i tuto agendu. I proto jsem se ujala dobrovolně na základě žádosti všech zástupců komor a svazů, aby i tento bonus pro s. r. o. procesovala Finanční správa, a připravilo novelu zákona Ministerstvo financí, aby to fungovalo stejně dobře.

Odpovím na některé vaše připomínky. První byl pan předseda Bartošek, problematika RUD. No, je to kompenzační bonus, což je terminus technicus, který daně už znají. Je spravován podle daňového řádu a dnes kromě daně z nemovitých věcí, které jsou stoprocentně příjmem obcí, tak v podstatě všechny daně jsou sdílené a nejde to jinak udělat než prostě z nějakého účtu. Já vím, dobře, máte pravdu. A v tuto chvíli jsme to takto nastavili. Já bych si jen dovolila připomenout jednu věc, a mluvili jsme o tom i v Senátu, že například - pár čísel: daňové příjmy obcí vzrostly za posledních pět let ze 170 mld. v roce 2014 na 245 mld. v roce 2019, což je nárůst o 44 %. V tomto období došlo dvakrát k mimořádnému navýšení daňových příjmů obcí, a to v roce 2017 o 2,1 mld., v roce 2018 o (nesroz.) mld., v obou případech vlivem navýšení podílu obcí na DPH změnou zákona i tím, že se velmi dobře vybíraly daně. Obce vykazují od roku 2012 kladné saldo v průměrné výši 18,7 mld. Kč, přičemž v roce 2019 vykázaly druhé nejvyšší za uvedené období, a to 25,5 mld. Kumulativní saldo za posledních pět let dosáhlo výše 149 mld. To se projevilo i v průběžném zůstatku na účtech obcí, jenom obcí, který je 215 mld.

Tento pozitivní vývoj má vliv i na zadluženost, která od roku 2013 klesá, a nebýt současné situace, tento trend by dozajista pokračoval. Mezi roky 2013 a 2018 obce snížily svůj dluh o 23,6 mld., což je cca o 26 %. V roce 2019 mírně stoupl, ale platí, že více než 50 % obcí do této doby hospodařilo zcela bez dluhu.

Ještě poslední větu. Ministerstvo financí a následně Finanční správa při vyhodnocení fiskálního pravidla doposud nemusely přistoupit k tomu, že by některé z obcí byla dočasně zadržena část daňových příjmů, čili v podstatě my počítáme i s tímto propadem, protože propad samozřejmě bude jak v oblasti státního rozpočtu tak v oblasti veřejných rozpočtů, zhruba na sdílených daních asi něco málo přes 10 %, ale podle naší stress analýzy i kdyby to bylo 15 %, tak to obce bez vážných problémů zvládnou, aniž by si musely brát nové úvěry. O tom jsme debatovali a já si myslím, že jak OSVČ, tak s. r. o. platily daně v minulosti a podílely se na veřejných rozpočtech a patří pod tyto... myslím si, že jsou nás všech. Tak bych to řekla zjednodušeně.

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Jak jsem uvedl v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je pod číslem 5189. Zopakuji pouze to, že podporujeme tyto kompenzační bonusy, akorát nechceme, aby tím byly trestány rozpočty obcí a krajů, protože ty by pak následně musely snižovat například investiční akce, kterými mohou podpořit místní firmy. Proto navrhujeme, aby kompenzační bonus byl hrazen ze státního rozpočtu. Děkuji.


Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu zákona kompenzační bonus

Čl. I

V § 6 se mění odst. 2, který nově zní:

"Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu[1].

Čl. II

Účinnost

Kompenzační bonus, na který vznikl nárok před účinností tohoto zákona, je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu1.“

 

Původní text § 6 dle platného zákona č. 159/2020 Sb.

§ 6

Správa a správce kompenzačního bonusu

(1) Kompenzační bonus se spravuje jako daň podle daňového řádu.

(2) Kompenzační bonus je vratkou daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

(3) Správcem kompenzačního bonusu je finanční úřad místně příslušný ke správě daně z příjmů daňového subjektu, který podal žádost o kompenzační bonus (dále jen „správce bonusu“).


Hlasování o pozměňovacím návrhu č. 5 189 v PS ve třetím čtení 6. května 2020:

Poslanec Kamal Farhan: Takže jestli jsem se udržel v koncentraci, tak bychom měli být u bodu 10 a mělo by to být hlasování o návrhu pana poslance Bartoška, sněmovní dokument 5189. Jedná se tam o změnu rozpočtového zdroje kompenzačního bonusu.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně. (Nesouhlasné.)

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 233, přihlášeno 101 poslankyň a poslanců, pro 44, proti 43. Návrh byl zamítnut.

 

Klub

Poslanců

A Ano

N Ne

0 Nepřihlášen

Z Zdržel se

M Omluven

ANO

78

0

37

0

2

39

ODS

23

12

0

0

0

11

Piráti

22

10

0

0

1

11

SPD

20

9

0

0

0

11

ČSSD

14

1

3

1

3

6

KSČM

15

0

3

0

5

7

KDU-ČSL

10

6

0

0

0

4

TOP09

7

3

0

0

0

4

STAN

6

3

0

0

0

3

Nezařaz

5

0

0

0

3

2

Celkem

200

44

43

1

14

98

 

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu projednal návrh dne 12. 5. 2020 a přijal usnesení č. 177, které bylo rozdáno jako tisk 256/1 (pozměňovací návrhy):

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Senátní tisk č. 256

V čl. I za bod 7 vložit nový bod 8, který zní:

“8. V § 6 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro účely rozpočtového určení daní se pro kompenzační bonus použije § 3 odst. 1 písm. e) a § 4 odst. 1 písm. e) zákona o rozpočtovém určení daní.“

Následující body přeznačit.

 

Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 399):

 

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

399.

USNESENÍ SENÁTU

z 22. schůze, konané dne 13. května 2020

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 /senátní tisk č. 256/

Senát

I. vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;

II. pověřuje senátorky Šárka Jelínková, Jitka Seitlová a senátor Michael Canov odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r

předseda Senátu

Jaromíra Vítková v. r.

ověřovatelka Senátu

Příloha k usnesení č. 399

Pozměňovací návrhy

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

1. V čl. I bodu 2 v § 2 na konci odstavce 1 tečku nahradit čárkou a doplnit písmeno c), které zní:

"c) se jedná o funkci jednatele společnosti s ručením omezeným.“.

2. V čl. I bodu 3 v § 2a odst. 2 písm. b) za slovo "společníkem" vložit slova "zaměstnání v činnosti pedagogické, nebo výkonu činnosti, u níž vzniká účast na nemocenském pojištění pouze z důvodů uvedených v § 5 písm. a) bodu 12 a 13 zákona o nemocenském pojištění".

3. V čl. I za bod 7 vložit nový bod 8, který zní:

"8. V § 6 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:

„(2) Kompenzační bonus je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu1).

1) § 7 odst. 1 písm. s) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.“.

Následující body 8 a 9 označit jako body 9 a 10.

4. Za článek I vložit nový článek II, který včetně nadpisu zní:

"Čl. II

Přechodné ustanovení

Kompenzační bonus, na který vznikl nárok před účinností tohoto zákona, je příspěvkem fyzické osobě hrazeným ze státního rozpočtu.".

Následující čl. II označit jako čl. III.

 

Hlasování Senátu o výše uvedeném návrhu:

NÁVRH BYL PŘIJAT

PŘÍTOMNO=72

JE TŘEBA=37

 [A] ANO=58 

 [N] NE=2 

 [0] NEPŘÍTOMEN=8 

 [X] ZDRŽEL SE=12 

 [T] TAJNÝ HLAS 

         

Klub Starostové a nezávislí

A  Miroslav Balatka

A  Mikuláš Bek

A  Michael Canov

A  Tomáš Czernin

A  Alena Dernerová

A  Jiří Drahoš

A  Marek Hilšer

A  Petr Holeček

A  Jan Horník

X  Zdeněk Hraba

A  Václav Chaloupek

A  Zbyněk Linhart

0  Herbert Pavera

A  Jiří Růžička

A  David Smoljak

A  Jan Sobotka

A  Leopold Sulovský

A  Jiří Vosecký

A  Hana Žáková

 

Senátorský klub Občanské demokratické strany

A  Lumír Aschenbrenner

X  Jiří Burian

X  Martin Červíček

A  Ladislav Faktor

X  Jitka Chalánková

0  Ladislav Chlupáč

A  Tomáš Jirsa

A  Pavel Karpíšek

X  Michal Kortyš

X  Rostislav Koštial

A  Raduan Nwelati

X  Zdeněk Nytra

0  Jiří Oberfalzer

A  Jan Tecl

A  Ivo Valenta

N  Vladislav Vilímec

A  Miloš Vystrčil

X  Jaroslav Zeman

   

Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

A  František Bradáč

A  Jiří Carbol

A  Jiří Čunek

A  Václav Hampl

A  Miluše Horská

A  Anna Hubáčková

A  Renata Chmelová

A  Šárka Jelínková

A  Lumír Kantor

A  Patrik Kunčar

A  Zdeněk Papoušek

A  Jitka Seitlová

0  Petr Šilar

A  Alena Šromová

A  Jaromíra Vítková

 

Senátorský klub České strany sociálně demokratické

A  Miroslav Antl

A  Ivo Bárek

A  Jiří Dienstbier

0  Karel Kratochvíle

A  Jaroslav Malý

A  Miroslav Nenutil

A  Jaromír Strnad

A  Radek Sušil

A  Milan Štěch

A  Pavel Štohl

A  Emilie Třísková

A  Petr Vícha

0  Jan Žaloudík

     

Senátorský klub ANO

X  Miroslav Adámek

0  Jiří Cieńciała

X  Jiří Dušek

X  Zdeňka Hamousová

A  Peter Koliba

X  Ladislav Václavec

N  Jaroslav Větrovský

 

Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

A  Tomáš Goláň

A  Ladislav Kos

0  Václav Láska

A  Petr Orel

A  Přemysl Rabas

A  Lukáš Wagenknecht

   

Nezařazení

A  Jaroslav Doubrava

A  Pavel Fischer

 

 

Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2020 poslancům jako tisk 850/3Bude projednán na 49. schůzi Poslanecké sněmovny jako druhý bod programu v úterý 26. května 2020.[1] § 7 odst. 1 písm. s) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.