SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

21. října 2011

Národní konference Venkov 2011 bude na Sedlčansku a Prčicku 14. - 16. listopadu 2011

Součástí konference jsou tematické workshopy: Rozvoj a ekonomika venkova; Venkov, tradici a rodina; Zemědělství a životní prostředí a Veřejná osobní doprava na venkově. Na konferenci byla vyčleněna zvláštní rubrika spolkového webu (viz druhá pozice v levém sloupci webu) a k těmto tématům vytvořena diskusní fóra.
 
Ke stažení:
 
 
  
Přihláška (nutno poslat do pátku 4. listopadu 2011 na adresu Konference2011.spov.sk@gmail.com)
 
 
 
Předběžný program
 
Pondělí 14.11.2011 Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany
 
  9:00 – 12:00 Farmářský trh – regionální produkty, řemesla, venkovská tržnice
  9:00 – 11:00 Příjezd a prezentace účastníků
11:00 – 12:30 Slavnostní zahájení
12:30 – 13:30 Oběd
13:30 – 16:00 Nové výzvy a Vize v oblasti rozvoje venkova úvodní společný konferenční blok za účasti hostů, zástupců pořádajících organizací, zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy, Asociace soukromého zemědělství ČR, Středočeského kraje a zahraničních hostů z EU. Představení oborových Vizí pro plánovací období EU 2014-2020, panelová diskuse k rozvoji venkova v dalším plánovacím období EU z tuzemského pohledu a zkušenosti z okolních zemí
16:00 – 16:30 Přestávka
16:30 – 19:00 Workshopy A, B, C, D: Vize rozvoje po roce 2013 – rozpracování oborových Vizí pro plánovací období EU 2014-2020 podle zaměření jednotlivých pracovních skupin, ve vzájemné kompatibilitě
19:00 – 21:00 Večeře
21:00 – 21:30 Rozvoz účastníků do míst ubytování – volný večer
 
Úterý 15.11.2011 Sedlčany – Region – Sedlec-Prčice
 
  7:00 –   8:00 Snídaně v místě ubytování
  8:00 –   8:30 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – rozdělení do workshopů
  8:30 – 12:00 Exkurze v regionu – podle zaměření workshopů
12:00 – 15:00 Jednání pracovních skupin A, B, C, D, výstupy, tvorba prezentací, občerstvení, oběd
15:00 – 16:00 Odjezd/Příjezd účastníků do Sedlce-Prčice
16:00 – 18:00 Večeře restaurace Monínec
17:00 – 20:00 Odvoz do do Sedlce-Prčice a míst ubytování
19:00 –   1:00 Společenský a kulturní večer – festival Sedlec-Prčice
23:00 –   1:00 Odvoz účastníků do ubytování
 
Středa 16.11.2011 Sedlčany – Kulturní dům města Sedlčany
 
  7:00 –   8:30 Snídaně v místě ubytování
  8:30 –   9:00 Svoz účastníků z ubytování do Sedlčan – 2. část konference
  9:00 – 12:00 Plénum konference – prezentace výstupů workshopů Vize ze 14. 11. a wokshopů pracovních skupin A, B, C, D z 15. 11.
12:00 – 13:00 Formulace návrhů, doporučení a závěrů konference
13:00 – 14:00 Oběd
 
 
Zaměření workshopů
 
Workshop A: Rozvoj a ekonomika venkova
Během workshopu budou účastníci konference řešit Rozpočtové určení daní (RUD), podnikání na venkově, postupné mizení drobných podnikatelů a služeb, vytváření klastrů, trvale udržitelný cestovní ruch jako ekonomický činitel, zákon o CR, podporu zaměstnanosti. Exkurze s workshopem proběhne ve sportovním a relaxačním centru Monínec a okolí.
 
Workshop B: Venkov, tradice, rodina
Workshop je zaměřen na sociální a společenské aspekty života na venkově. Bude diskutována problematika zachování tradic, migrace způsobující stárnutí populace venkovského obyvatelstva, potřeba posílení kvalitních služeb, role rodiny ve venkovském prostoru, pracovní příležitosti (nejen) pro mladé lidi, zamezení odlivu lidí z venkova. Součástí workshopu je návštěva obce Ratměřice – Vesnice roku 2010 a Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice.
 
Workshop C: Zemědělství a životní prostředí
V rámci workshopu se budou účastníci konference zabývat ochranou půdního fondu, dopady lidského hospodaření na životní prostředí a s tím souvisejícími změnami krajinného rázu. Dále tématy eroze půdy, hospodaření sedláků i velkých družstev, pastevních areálů, prostupnosti krajiny, likvidace remízů a historických cest, ochrany vody v přírodě a péče o životní prostředí. Do workshopu je zahrnuta návštěva rodinné farmy Kunclův mlýn a ZD Krásná Hora.
 
Workshop D: Veřejná osobní doprava na venkově
Stěžejním tématem workshopu jsou problémy veřejné železniční a autobusové osobní dopravy na venkově a také příklady dobré praxe, dále bude řešena otázka osobní dopravy jako veřejné služby a provozování a údržba dopravní infrastruktury. Workshop zahrnuje přejezd vlakem ze Sedlčan do Olbramovic a návštěvu Štětkovic.
 
 
Přihláška a vložné
 
Přihlášku pošlete do pátku 4. listopadu 2011 na adresu: Konference2011.spov.sk@gmail.com
 
Vložné (1 200 Kč/osobu) a platbu za ubytování (800 Kč/osobu za 2 noci) uhraďte při odeslání přihlášky, nejpozději však do 4. listopadu 2011, na účet Spolku pro obnovu venkova Středočeského kraje číslo 2541937399/0800.