SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

27. listopadu 2008

Kandidatura Mgr. Petra Kulíška do předsednictva

 
Vážení přátelé a kolegové,
Dovoluji si oznámit svoji kandidaturu do předsednictva SPOV ČR. Dále se vyjadřuji ke směřování Spolku a k možnostem mým k jeho důležité roli přispět.
Kam by měl Spolek směřovat a co by mělo být náplní jeho činnosti
Náš Spolek je významnou a stále významnější organizací hájící venkov. Jsme na dobré cestě. Kam po ní dál?
Spolek by měl pokračovat a neustávat v podpoře obnovy a rozvoje našeho venkova a být jeho jednoznačným obhájcem tam, kam dosáhne. Zároveň by měl být platformou pro další subjekty zaměřené na tento cíl. Měli bychom ještě více posílit naši roli a naši pozici. A měli bychom mít dost síly často zůstat jediní neoblomní. I když dá dost sil současný rozměr zajištění života na venkově jen udržet, není jiné cesty, než další obnova venkova Součástí je zviditelnění jeho jedinečnosti a kvality pro život, pro uchování naší kulturní identity. A hledání cest jak venkov rozvíjet jako místo pro venkovský způsob života.  Zůstaňme tedy u péči o uchování POV, soutěž Vesnice roku, prosazujme se. Ale nezvládneme to bez silnějšího mediálního působení - nestačí zpravodaj a jednání, nakročili jsme dobrou cestu a dejme o sobě a o svém názoru více vědět.
Spolek by nadále měl podporovat i přístup LEADER a jeho různé formy a programové verze tak, aby partnerství na venkově mělo oporu plošně v ČR, kde se rozvíjí. Naše role, zaměřená zejména do budoucna po roce 2013, je také v Celostátní síti pro venkov a aktivitách rozvíjejících další podporu venkova v příštích obdobích. Máme dobré startovní pozice. Nyní je pro nás aktuální analyzovat průběžné dopady EAFRD a dalších fondů na změny pro venkov a jeho problémy a iniciativně reagovat, ovlivňovat odpovědné výbory a instituce (MV EAFRD, CSRV,MV jednotlivých ROP i koordinující orgány MMR) zejména se pokusit o přenos zkušeností s dopady na úroveň EK.
Rozhodně by SPOV měl více spolupracovat se zahraničními subjekty na své úrovni v rámci EU zemí, tato stránka je doposud slabinou a celkové pronikání zkušeností mezi členy SPOV a do aktivit SPOV je malé. Mnohdy bychom se mohli opřít o zkušenosti a podpořit své cíle navzájem.
Dovolím si trochu volat po návratu k péči o kulturní a duchovní stránku – navraťme aktivity Spolku i k péči o duchovní a kulturní stránky venkova a pečujme o naši identitu v EU. Neutopme se jen v diskusích o tekoucích a nedostačujících financích. Přitáhněme experty do řad Spolku nebo do diskusí a publikujme kvalitní věci.
Na potřebný čas můžeme ukončit aktivity, které přinášejí rozpory a dlouhodobě nejsou řešitelně, jako například ad hoc podpory jednostranných petic a jiných organizací, které nemohou sdílet cíle. SPOV tak ztrácí svoji tvář i demokratičnost v rozhodování. Naopak rozvíjejme do nových forem zkušenosti s tradičními aktivitami spolku.
Nezbude nám, než se brzy o trochu více profesionalizovat, ale protože opravdu není mnoho jiných organizací našeho zaměření, bude to pro uhájení zájmů nutné. A nutno říci, je třeba o podstatných záležitostech i více jednat na úrovni předsednictva, i když je často nemožné se přímo setkat osobně. Můžeme rozšířit elektronickou komunikaci i na vyjádření k dalším věcem. Jednat jednou za měsíc je pro rozhodování málo a pozdě.
K čemu hodlám přispět a napomoci, o co se zasadit
Mohu a chci dále přispět k trvalé péči spolku o směřování EAFRD – PRV ČR v pracovních skupinách a jako zástupce člena v monitorovacím výboru. Tím jsem v tomto období trávil pro SPOV nejvíce času mimo činnost krajské organizace.
Byl bych rád, kdyby se ustálila nová forma našeho zpravodaje a kdyby byla obnovena nějaká forma redakční rady, která by měla referovat předsednictvu, předkládat mu koncepci a rozvíjet zaměření zpravodaje. Zpravodaj by mohl být distribuován v pdf i tištěný, jeho části by mohly jako nyní pronikat do jiných medií. Základ by ale měl být náš a nezávislý. V nově pojaté redakční radě mohu být účasten a být aktivní..
Rád bych rozvíjel spolu s dalšími spolupráci krajských organizací. Jejich občasné setkání na jakési konferenci k tématům krajů. K tomu ale nutno najít více spojenců a podporu SPOV ČR jako celku.
Nabízím své zkušenosti a hlavně síly v mezinárodní spolupráci SPOV o níž hovořím výše.Máme zde mnoho společného se sítěmi MAS, škol obnovy vesnice a dalších hnutí .
Nepodařilo se mi, ani nikomu z nás dostatečně přitáhnout k tématu mladé lidi, cítím to jako rezervu i u sebe, ale zároveň na tuto věc nemohu být sám, kohokoli v úsilí podpořím.