SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

23. listopadu 2008

Kandidatura Jana Floriana do předsednictva

Znovu kandiduji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky, abych tak pokračoval ve své práci, započaté v roli státního úředníka, který byl u zrodu Programu obnovy venkova, a nadále napomáhal celostátnímu a evropskému hnutí obnovy vesnice a rozvoje venkova.
 
Ing. arch. Jan Florian

Znovu kandiduji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky, abych tak pokračoval ve své práci, započaté v roli státního úředníka, který byl u zrodu Programu obnovy venkova, a nadále napomáhal celostátnímu a evropskému hnutí obnovy vesnice a rozvoje venkova.

Jako člen předsednictva Spolku budu prosazovat subsidiaritu a transparentnost spojenou s konkrétní odpovědností, a to jak v práci Spolku, tak směrem ke státní správě a samosprávě. Jsem také přesvědčen, že hlavní cesta k rozvoji venkova nevede přes zvyšování podílu dotací na rozpočtu venkovských obcí, ale přes navyšování rozpočtového určení daní ve prospěch těchto obcí tak, aby obce vlastními příjmy pokryly potřebnou reprodukci svého majetku a umožnily také svůj rozvoj srovnatelně s většími městy.

Na původní program obnovy venkova vedle krajských programů obnovy venkova navazuje nejlépe činnost místních akčních skupin LEADER-regionů. Její základní principy – partnerství veřejného a soukromého sektoru včetně neziskových organizací a princip formování cílů rozvoje jednotlivých regionů „zdola-nahoru“ odpovídá východiskům programu obnovy venkova a proto budu především napomáhat rozvoji těchto metod a jednotlivých LEADER-regionů.

Chci se zaměřit na utváření vhodných vzdělávacích projektů a horizontální výměnu zkušeností v oblastech péče o krajinu, územního plánování a využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby byly uzpůsobeny konkrétním podmínkám jednotlivých venkovských regionů a byly i určitou fází přípravy pro zahájení zcela konkrétních realizačních projektů.

Aby tyto záměry mohly být v prostředí České republiky i v evropském kontextu realizovány, budu v rámci možností Spolku napomáhat utváření informační databází a webových prezentací LEADER-regionů a tzv. „škol obnovy venkova“ a obdobných vzdělávacích institucí, usnadňujících potřebnou horizontální spolupráci. Budu napomáhat rozvoji mezinárodní spolupráce, a to zejména v rámci členských zemí Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni (organizátor evropské soutěže obnovy vesnice).