SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

21. listopadu 2011

Kandidáti do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR

Návrhy členů předsednictva SPOV ČR pro valnou hromadu 20. prosince t.r. (v pořadí, jak byly předloženy tajemnici Spolku): Ing. Petr Zaremba, Ing. Jiří Kosel, Mgr. Eduard Kavala, Ing. Mojmír Kovář, Ing. Aleš Hodina, Ing. arch. Jan Florian, Ing. Marcela Harnová, Pavel Hroch, Ing. Luboš Peterka, Ing. František Winter, Ing. Jana Juřenčáková, Miroslav Kovářík, Ing. Petr Martiňák, Dušan Lederer, Bc. Jan Tomiczek, Jiří Řezníček, Stanislav Rampas, MUDr. Tamara Salcmanová a JUDr. Radan Večerka.

 
Ing. PETR ZAREMBA
 
Na základě "Smlouvy o partnerství a spolupráci" navrhujeme do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR za Svaz českých a moravských spotřebních družstev pana Ing. Petra Zarembu, nar. 6. 7. 1947, bytem v Hranicích, předsedu JEDNOTY, spotřebního družstva v Hranicích, člena skupiny COOP a místopředsedu "Výboru pro obchodní obslužnost venkova SČMSD".
 
Navrhovaný má mnohaleté zkušenosti v obchodní činnosti ve venkovském prostoru. Vzhledem ke svým zkušenostem a znalostem požívá přirozené autority u svých kolegů i spolupracovníků. Domníváme se, že obchodní obslužnost venkova je jedna ze základních funkcí a služeb na vesnici. Z tohoto důvodu bude práce Ing. Petra Zaremby v předsednictvu SPOV přínosem.
 
4. 10. 2011       
Ing. Zdeněk Juračka, předseda SČMSD
 
 
Ing. JIŘÍ KOSEL
 
Považuji za rozumné, aby v předsednictvu SPOV ČR byly zastoupeny rovnoměrně všechny kraje. Doporučuji za Pardubický kraj ing. Jiřího Kosela. Je to zkušený funkcionář, který svými postoji a jednáním je mnohaletým úspěšným starostou obce Horní Ředice. Jsem přesvědčena, že by své zkušenosti zúročil i na celostátní úrovni.

 7. 11. 2011
Věra Rálišová, členka předsednictva SPOV Pardubického kraje, starostka obce Živanice
 
 
Mgr. EDUARD KAVALA
 
Jako řádný člen SPOV Olomouckého kraje nominuji do předsednictva SPOV ČR pana Mgr. Eduarda Kavalu.
 
11. 11. 2011
Ing. František Winter
 
 
Ing. MOJMÍR KOVÁŘ

Navrhuji valné hromadě zvolit Ing. Mojmíra Kováře členem předsednictva
Spolku pro obnovu venkova České republiky. Očekávám, že se bude věnovat spolkovému Programu obnovy rodiny, jehož je hlavním autorem a dosavadním koordinátorem.
 
Přinášel by tak do předsednictva náměty pro činnosti Spolku v tomto směru, které by mohly být na jeho půdě lépe koordinovány a efektivně směrovány. Z dlouholeté spolupráce s ním oceňuji jeho iniciativní přístup, kreativitu a manažerskou zdatnost.
 
Spolek by mohl více využít jeho zkušeností z působení jako poslance Federálního shromáždění ČSFR a řady kontaktů na významné osobnosti jak v České, tak Slovenské republice, které i jako důchodce trvale udržuje. Svojí znalostí všech pater slovenského prostředí bude jistě užitečný při prostředkování Česko-Slovenských přeshraničních aktivit.
 
18. 11. 2011
Ing. arch. Jan Florian
 
Za kandidáta do předsednictva Spolku navrhl Ing. Kováře také Ing. Hodina, který k němu uvedl:
 
Pokud jde o pana Ing. Kováře, myslím, že není třeba jej příliš představovat.
 
16. 11. 2011
Ing. Aleš Hodina
 
 
Ing. ALEŠ HODINA
 
Ke své osobě a případné práci v předsednictvu mohu uvést, že ač jsem poměrně čerstvý člen Spolku, nabízím svou aktivnější pomoc, a to zejména v oblasti rozvoje Programu obnovy rodiny. Jsem ale též ekonom a angažuji se v zemědělském sektoru, takže se mohu věnovat například i rozpočtovému určení daní či agrární problematice.
 
16. 11. 2011
Ing. Aleš Hodina
 
 
Ing. arch. JAN FLORIAN

Znovu kandiduji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova České republiky s cílem nadále napomáhat realizaci Programu obnovy venkova, u jehož zrodu jsem působil jako bývalý úředník ministerstva.

Jako člen předsednictva bych chtěl pokračovat v činnosti redaktora webových stránek Spolku. Propagovat chci zejména spolkový Program obnovy rodiny a při jeho realizaci vytvářet předpoklady pro spolupráci dalších občanských sdružení i státních institucí.
 
Budu napomáhat činnosti tzv. "škol obnovy venkova" a obdobných vzdělávacích institucí, a to i v rámci mezinárodní spolupráce, zejména v rámci členských zemí Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice se sídlem ve Vídni (organizátor evropské soutěže obnovy vesnice).
 
Ve vnitrospolkové oblasti bych rád spolupracoval s jednotlivými krajskými organizacemi při naplňování Desatera pro kraje, schváleného schůzí Spolku 3. února 2009.
 
18. 11. 2011
Ing. arch. Jan Florian
 
 
Ing. MARCELA HARNOVÁ
 
Jako řádná členka SPOV ČR navrhuji do předsednictva Spolku pro obnovu venkova ČR paní ing. Marcelu Harnovou, která až do poloviny letošního roku pracovala ve Spolku jako tajemnice. Nyní má jako účetní Spolku na starosti veškeré finanční záležitosti, nadále se účastní akcí, které Spolek pořádá nebo spolupořádá a také letos aktivně působila v celostátní hodnotící komisi Vesnice roku 2011.
 
Její velkou devizou jsou letité zkušenosti, získané na úřednických postech v nejrůznějších institucích a pak také na postu tajemnice Spolku. Jako členka předsednictva by mohla své praktické znalosti bohatě zúročit ku prospěchu celého občanského sdružení SPOV ČR.
 
21. 11. 2011
Kateřina Kapková, tajemnice SPOV ČR
 
  
PAVEL HROCH
Ing. LUBOŠ PETERKA
 
Předsednictvo  SPOV Jihočeského kraje na své poslední schůzi 9.11. schválilo kandidáty do předsednictva SPOV ČR na období od 20.12.2011:  
 
Na místo předsedy Jana Malíka (ze zdravotních důvodů) deleguje Ing. Luboše Peterku, místopředsedu SPOV Jihočeského kraje, a jako kandidáta do předsednictva navrhuje za Jihočeský kraj Pavla Hrocha. 
 
21. 11. 2011
Jan Malík, předseda SPOV Jihočeského kraje
 
 
Ing. FRANTIŠEK WINTER
 
Jako samostatná fyzická osoba a dlouhodobá členka SPOV ČR nominuji do předsednictva SPOV ČR pana Ing. Františka Wintera. V osobě pana Ing. Wintera se spojuje zkušený praktikující zemědělec s širokým propojením na dění v místních akčních skupinách. Zdravý selský rozum vnímám jako nezbytný pro práci předsednictva SPOV ČR.
 
21. 11. 2011
Ing. Marcela Harnová
 
 
Ing. JANA JUŘENČÁKOVÁ
MIROSLAV KOVAŘÍK
 
Předsednictvo KO SPOV Zlínského kraje jmenuje do předsednictva SPOV senátorku Ing. Janu Juřenčákovou a starostu obce Modrá Miroslava Kovaříka.
 
21. 11. 2011
Ing. Vojtěch Ryza, předseda SPOV Zlínského kraje
 
 
 
Ing. PETR MARTIŇÁK
DUŠAN LEDERER
Bc. JAN TOMICZEK
 
Návrh kandidátů do předsednictva SPOV: Ing. Petr Martiňák, starosta obce Horní Tošanovice, Dušan Lederer, starosta obce Větřkovice, Jan Tomiczek, starosta obce Třanovice.
 
21. 11. 2011
Petr Pastrňák, starosta obce Markvartovice

 
JIŘÍ ŘEZNÍČEK
 
Na základě usnesení SPOV OK navrhuji kandidáta do předsednictva SPOV ČR pana Jiřího Řezníčka.
 
21. 11. 2011
Leoš Hannig, předseda SPOV Olomouckého kraje 
 
 
STANISLAV RAMPAS
MUDr. TAMARA SALCMANOVÁ
 
V příloze přikládám zápis z posledního jednání předsednictva SPOV PK s uvedením doporučení kandidatury pana Rampase a s delegací paní Salcmanové na volební Valnou hromadu SPOV ČR.
 
22. 11. 2011
Tomáš Havránek, sekretariát SPOV PK

Výpis ze zápisu z  jednání předsednictva Spolku pro obnovu venkova Plzeňského kraje (SPOV PK), konaného dne 8. 11. 2011 v sídle spolku, Americká 29, Plzeň.
 
Bod 4a)
Předsednictvo SPOV PK doporučuje kandidaturu Stanislava Rampase do předsednictva SPOV ČR a za krajskou organizaci deleguje Tamaru Salzmanovou do předsednictva SPOV ČR.
 
 
JUDr. RADAN VEČERKA
 
Jako řádná členka Spolku pro obnovu venkova nominuji do celorepublikového předsednictva SPOV –  JUDr. Radana Večerku.

Pan Večerka je dlouhodobě aktivním členem spolku a má odborné předpoklady pro výkon funkce v předsednictvu spolku. Jako odborník na evropskou legislativu může být přínosem pro aktivity spojené s rozvojem venkova, konkrétně s legislativními změnami, dále může přispět k připomínkování návrhů a programů týkajících se venkovského prostoru.

Je zároveň osobou schopnou vyjednávat na různých institucích a obhajovat zájmy venkova.

5. 12. 2011
Ing. Anna Bartošová
 
 
Na základě podnětů členů spolku jsem se rozhodl opět kandidovat na funkci místopředsedy Spolku pro obnovu venkova ČR.
 
Po svém případném znovuzvolení mohu navazovat na svojí předchozí práci. Jsem od svého vstupu do spolku jedním z jeho "viditelnějších" členů. Spoluzakládal jsem organizace SPOV v Karlovarském kraji a jsem jejím krajským předsedou, pomohl jsem založit krajské organizace spolku v Ústeckém a Středočeském kraji. Jako nejdůležitější pro svoji "specializaci" v rámci předsednictva spolku, jsem si již dříve zvolil legislativu a téma vztahu Operačních programů EU k rozvoji venkova.
 
V roce 2005 – 07 jsme se aktivně zapojili do přípravy programového období EU 2007 – 13. Nejenom na MZE a MMR jsme absolvovali mnoho stovek hodin jednání, jejichž výsledkem je i současná podoba operačních programů v ČR. Spolek pro obnovu venkova ČR je konstruktivním  a uznávaným "partnerem" státních institucí. Mnoho se v  souvislosti s programy pomoci podařilo. Například rozvoj metody rozvoje venkova LEADER. Ale i velmi nepodařilo - třeba ROPy jsou v současné podobě parodií na pomoc rozvoji venkova.
 
Blíží se nové programové období. Již v této době jsou k dispozici návrhy nových evropských pravidel, podle kterých bude i ČR stanovovat své operační programy v období 2014 – 2020. Jsem osobně velmi rád a pokládám to i za náš společný velký úspěch, že už v návrhu tzv. obecného nařízení ke všem budoucím operačním programům v celé spojené Evropě je téma rozvoje venkova prvně plně zakotveno průřezem ve všech "politikách". Je zde popsán na několika stránkách i povinné použití metody LEADER již ne jen v  PRV, ale i vbudoucím ESF a ERDF.
 
Bude i na nás, jakým způsobem a v jakém poměru vůči městům a agrárníkům, obhájíme zájmy českého venkova a malých obcí.
 
Této vizi chci, pokud mi dáte svůj hlas, jako místopředseda SPOV ČR svojí prací pomoci i v budoucnosti.
 
11. 12. 2011
JUDr. Radan Večerka
 
Aktualizováno 24. 11. 2011, 5. 12. 2011 a 12. 12. 2011