SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

4. března 2012

Harmonogram jednání pracovních skupin MZe pro priority PRV

Ministerstvo zemědělství zřídilo odborné pracovní skupiny pro priority Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Na společné schůzce 2. března je seznámilo se stavem přípravy programových dokumentů a stanovilo dále uvedený harmonogram jejich jednání do konce května t.r. SPOV ČR na první schůzce zastupovali JUDr. Radan Večerka a Ing. Milan Bena, CSc. Na další jednání jsou zváni i ostatní členové Spolku.
 
Svou účast konzultujte s místopředsedou JUDr. Večerkou.
 
 
Ke stažení
 
Prezentace k přípravě programových dokumentů a činnosti pracovních skupin (soubor v pptx)
PRIORITA 1 Předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
PRIORITA 2a Konkurenceschopnost zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
PRIORITA 2b Konkurenceschopnost lesního hospodářství
PRIORITA 3 Organizace potravinového řetězce a řízení rizik
PRIORITA 4 + PRIORITA 5b Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví + Účinné využívání zdrojů
PRIORITA 5a Účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku (investiční podpory)
PRIORITA 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
Vztahy mezi činnostmi a prioritami
Zápis z jednání 2. 3. 2012
Prezenční listina z jednání 2. 3. 2012
 
Harmonogram
 
termín
téma
2. 3.
Seznámení s činností pracovních skupin a s harmonogramem jednání,
představení analýz zpracovaných ve spolupráci s ÚZEI ve vazbě
na možná opatření PRV
14. 3.
Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce a řízení rizik
v zemědělství se zaměřením na tyto oblasti
28. 3.
Část priority 2: Konkurenceschopnost lesního hospodářství
Část priority 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na lesnictví                     
Část priority 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na
nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětví lesnictví, která je odolná vůči klimatu
4.4.
Priorita 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
18. 4.
Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského
rozvoje ve venkovských oblastech
26. 4.
Část priority 2: Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské činnosti a zlepšení
životaschopnosti zemědělských podniků
10. 5.
Část priority 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství
Část priority 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství a potravinářství, která je
odolná vůči klimatu
30. 5.
Souhrn výstupů PS 1-6, stanovení priorit navržených opatření v rámci Programu
 
 
 
Kontakty
 
JUDr. Radan Večerka, místopředseda SPOV ČR, tel. 602 414 696, 353 223 611, radan.vecerka@seznam.cz
Lucie Krumpholcová, Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor Řídící orgán PRV, tel. 725 818 075, 221 812 064, lucie.krumpholcova@mze.cz