SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

3. prosince 2009

Eicklingen (Německo) 2009 - Setkání členů Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova

Ve dnech 5.-7. listopadu 2009 proběhlo v saském městečku Eicklingen (nedaleko Hannoveru) tradiční setkání členů Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova. Účastníci tohoto setkání pocházeli z různých oblastí: z Rakouska, České republiky a německých spolkových zemí Dolního Saska, Hesenska, Severního Porýní-Vestfálska, Duryňska, Porýní-Falcka a Bavorska.
 
Jako místo  prvního setkání účastníků - dne 5.11.2009 - byl zvolen moderně, ale přitom s ohledem k historii citlivě zrekonstruovaný, spolkový dům – Amtshof v Eicklingenu. Vzhledem k pozdní podvečerní hodině (bylo třeba dát dostatečné množství času na dojezd všem účastníkům) nám organizátoři po krátkém uvítání jen ve stručnosti představili připravený program pro následující 2 dny a seznámili nás s historií budovy, v níž jsme se nacházeli. Všichni zúčastnění obdivovali krásné zrestaurované malby a fresky na zdech původního panského venkovského sídla, který v současné době plní úlohu kulturního a vzdělávacího centra pro místní region.
Druhý den - 6.11.2009 dopoledne nás přijal v Edemissenu na radnici starosta města pan Frank Bertram a po krátkém úvodním projevu se všichni účastníci setkání zapsali do městské „Zlaté knihy“, která v sobě uchovává zápisy všech událostí, jež jsou významné pro místní společenství. Městečko má (i se 14-ti menšími okolními osadami) zhruba 13 tis. obyvatel a v oblasti zemědělství jsou jeho obyvatelé zaměřeni na pěstování brambor a chřestu. Hodně místních občanů dojíždí za prací do blízkých větších měst.
Po tomto oficiálním přivítání dostal prostor pro svůj krátký úvodní příspěvek pan Michael Schmidt a po něm vystoupil se svojí připravenou presentací pan Klaus Karweik. Oba příspěvky byly věnovány zlepšování kvality života v obci, zapojování veřejnosti a potřebě účelného využití získaných dotačních peněž na místní regionální projekty. Na příkladu Edemissenu bylo ukázáno, jak je důležité neustále pracovat s lidmi (především mladými), aby připravované akce plně odpovídaly potřebám obyvatel a mladí lidé zůstali v regionu a pokračovali v práci na hospodářství svých předků. Pokud není dobře nastavena komunikace s obyvateli, lidé z městečka odcházejí, opuštěné usedlosti nejsou vhodně udržovány, chátrají a časem se z nich mohou stát obtížně využitelné brownfields. Jakékoliv změny v územním plánu je třeba občanům jasně a důkladně vysvětlit a navrhované uspořádání či zásahy je nezbytné s nimi vždy projednat! Pouze tehdy, když obyvatelé přijmou navrhované zásahy a doporučení „za své“, budou je v budoucnu bez problémů dodržovat a realizovat. Není možné připravovat dokument, jako je územní plán, jen tak „od zeleného stolu“.  Aby si účastníci setkání udělali jasnější představu o tom, jak se místním daří naplňovat to, o čem přednášející hovořili ve svých příspěvcích, připravili pro nás krátkou exkursi po nejzajímavějších částech historického jádra Edemissenu. Několik postřehů z prohlídky:
- v historickém jádru je již málo aktivních zemědělských dvorů. Ty, které nejsou využívány k zemědělské produkci, se místní snaží přizpůsobit novému typu využití – ubytovací prostory, kulturní využití, restaurační zařízení apod. Navštívili jsme starou usedlost, která byla  přebudována na restauraci s 50 místy uvnitř, s venkovním posezením a ubytovacími prostory. Na samotnou rekonstrukci dostal nový majitel 10% příspěvek od obce a 90% si sám zaplatil. Výsledkem je objekt s vnitřním vybavením, které technicky a technologicky odpovídá 21. století, vzhledově ale zcela respektuje radnicí nastavené parametry pro vzhled budov ve vnitřní části městečka. Dnes pořádá majitel minimálně 50 akcí za rok a objekt se stal jedním z hojně navštěvovaných míst  Edemissenu.
- v protestantském chrámu se mísí staré barokní prvky s věcmi naprosto moderními. Nepřehlédnutelným zástupcem „moderního detailu“ je zcela atypická výmalba stropu kostela. Celkový dojem interiéru je však příjemný a vnitřek chrámu se stal oblíbeným místem setkávání se všech věkových kategorií obyvatelstva při pořádání různých kulturních akcí (například velmi úspěšné je veřejné čtení s dětmi).
- prostranství v okolí velmi živé komunikace, která prochází středem města, je v maximální míře využito pro obchodní a nákupní zóny, jsou zde úřady, lékaři, sportovní střediska atd.
- veškeré obytné domy a další objekty v historickém centru byly upravovány tak, aby v maximální míře byly zachovány všechny doporučené architektonické prvky.  
V odpolední části programu byla připravena pro účastníky setkání exkurse do obce Offensen, kde nás na své usedlosti přivítal pan Heidmann. Návštěvníkům ukázal malou kořenovou čističku odpadní vody na své zahrádce a seznámil je s principem fungování a podmínkami jejího zřízení a provozu. Tento typ zařízení by mohl být zajímavým východiskem při řešení problematiky odpadních vod v obcích z  „roztroušenou zástavbou“. První zkušenosti s tímto zařízením jsou již i na území ČR. Pak nás zavedl na obecní pozemek, kde byla další kořenová čistička, tentokrát o poznání větší, protože sloužila všem občanům navštívené obce (vznikla za finančního přispění z dotačních zdrojů EU). Na závěr návštěvy jsme si prohlídli dostavovaný spolkový dům a seznámili se s projektem obecní výstavby, který byl oceněn za svoje komplexní a přitom pro obec maximálně ohleduplné řešení na výstavě v Hannoveru.
Posledním místem naší exkurse bylo městečko Bockelskamp. Zde se nám dostalo milého přivítání v objektu usedlosti, který byl původně postaven v obci vzdálené asi 15 km a má za sebou pohnutou historii. Na původním místě stavení totiž z části poškodil požár a před úplným zničením jej zachránila demontáž (4 měsíce), převezení a znovu sestavení (4 roky – svépomocí občanů) na svém současném místě. Objekt stojí na místě, které je přirozeným předělem mezi starou a novou zástavbou obce a nyní v nové „funkci“ slouží k setkávání a tudíž sbližování občanů z obou částí obce. V budově je vedle kluboven, střelnice a restaurace s ohledem na mimořádně příznivou demografickou situaci v obci i improvizovaná mateřská školka. Vedle objektu stojí zrekonstruovaný ovčín (uvnitř je nyní zaparkováno hasičské auto) a menší novostavba, která slouží k výrobě elektřiny z fotovoltaických článků. Unikátním předmětem, který jsme si mohli v budově prohlédnout, byl jakýsi „strom života“ některých usedlostí z nejstarší části obce. Na velikém dřevěném (v průměru asi dvoumetrovém) kole byl v centru nakreslen hrubý plán usedlostí v centrální části obce a pak v paprskovitě se rozbíhajících výsečích kruhu byla zaznamenána historie vlastníků jednotlivých domů. Identifikační údaji v jednotlivých výsečích byla jména vlastníků, data narození, případně byla naznačena změna vzniklá v důsledku sňatku s osobou z domu, který byl také na tomto kole sledován.
Třetí den - 7.11.2009 dopoledne se účastníci střetli opět v Amtshofu v Eicklingenu, kde setkání pokračovalo opět ve formě přednášek a referátů. Základní přednáška Petra Schawerdy z Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische ARGE Landentwicklung und Dorferneuerung - www.landentwicklung.org) se týkala činnosti společnosti (je také např. pořadatelem Evropské soutěže obnovy vesnice) a jejího zapojení do vzdělávacích projektů. Hlavní myšlenka, která byla v přednášce hodnocena z několika úhlů pohledu, byla věnována nutnosti vzdělávání občanů venkovského prostoru. Přednášející se zmínil i o nutnosti překonávání případných překážek a o tom, že je důležité nedat se odradit případnými neúspěchy. Moc se mi líbila jedna myšlenka: „Do „vlaku úspěchu“ je nutno nastupovat v klidu a připraven, ne do něj bezhlavě skákat, zvláště když už je rozjetý.“
Další, kdo přednesl referát, byl starosta Třanovic – pan Bc. Jan Tomiczek, který pohovořil o tom, jaké projekty se podařilo uskutečnit v jejich obci.
Pan Ing. arch. Jan Florian ve svém příspěvku apeloval na účastníky, aby více využívali stránku www.ebfle.eu. Bylo též předběžně domluveno, kde se bude konat další setkání. Protože to však není ještě od případného organizátora 100% přislíbeno, bude konkrétní informace zveřejněna později.
Celá akce se nesla ve velmi přátelské a vstřícné atmosféře, kdy si účastnici intenzivně vyměňovali své poznatky a zkušenosti ze svých „mateřských“ regionů. Část setkání věnovaná exkursi byla velice pečlivě připravena, protože organizátoři zřejmě znají heslo: „Jedenkrát vidět je lepší, než 100x o věci povídat“. Myslím si, že by bylo jistě ku prospěchu věci, kdyby se příštího setkání zúčastnili zástupci z Čech v hojnějším počtu, protože i u nás máme velké množství zajímavých akcí a projektů, kterými bychom se mohli před zahraničními partnery pochlubit.
-bačka-