SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíJednání s náměstkem ministra kultury o období 2021+

29. ledna 2019 jednali předsedkyně SPOV ČR Ing. Vrecionová a místopředseda SPOV Ing. arch. Jan Florian s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. V souladu se závěry Národní konference Venkov 2018 ve Strážnici k obnově center malých měst prodiskutovali možnosti podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, schváleného českou vládou v roce 1992, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v návaznosti na 5. cíl politiky pro toto období "Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských, venkovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ" (viz Nařízení Evropského parlamentu a rady z 30. května 2018, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu). Pojetí obsahu tohoto cíle politiky umožňuje v památkových rezervacích a zónách podpořit nejen památkové objekty. Jedna z oblastí intervence pod kódem 129 je v nařízení definována jako "Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb". Další jednání, zejména s MMR, budou pokračovat. Náměstek ministra kultury Ing. Ouroda informoval o Davoské deklaraci z roku 2018, týkající se kulturního dědictví a stavební kultury. Ke stažení její český překlad.
 

51. Den malých obcí v Praze a Olomouci

V rámci slavnostního zahájení 51. Dne obcí v Praze a vyhlášení podmínek tradiční soutěže Vesnice roku 2019, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR, vystoupí ministryně Klára Dostálová a ministr Miroslav Toman.
 

Prezentace ze semináře Venkov 2019

na webu Výzkumného centra RURAL na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Toto interdisciplinární centrum sdružuje pracovníky a doktorandy primárně z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a dalších kateder geografické sekce této fakulty, tj. z Katedry fyzické geografie a geoekologie, Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Katedry demografie a geodemografie a Ústavu životního prostředí. Spolupracuje s odborníky i z jiných vysokých škol (Jihočeská Univerzita, Západočeská Univerzita, Česká zemědělská univerzita), ústavů (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Ústav územního rozvoje) a decizní sférou (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, ČSÚ).
 

Soubor ke stažení24. ledna: Seminář VENKOV 2019 na Přírodovědecké fakultě

Karlovy univerzity v Praze. Již 12. tradiční diskuzní seminář začíná v 10 hodin – v prvé části představí MMR stav přípravy strategie regionálního rozvoje Česka 21+ a RNDr. Radim Perlín, Ph.D. s kolegy projekt "Nemetropolitní oblasti v Česku". Panelové diskuze v druhé části semináře se účastní také předsedkyně SPOV ČR Ing. Veronika Vrecionová. Přihlášky mailem na adrese perlin@natur.cuni.cz, vstup po přihlášení volný (kapacita sálu omezena).
 

ČlánekÚdaje o Spolku do konsolidačních tabulek členských obcí

Ve Spolku pro obnovu venkova ČR je nyní 839 členů, tzn. podíl 0,12 % jak majetkový, tak rozhodovací, je nevýznamný. IČ SPOV ČR: 64937178
 

ČlánekMZe obnovilo program obnovy kapliček, dá na ně 30 milionů Kč

Ministerstvo zemědělství obnovilo dotační program na údržbu kulturních a venkovských prvků v krajině. Žádosti se budou moci posílat od 4. do 22. února 2019.
 

Vraťme život do krajiny!

Připojte se k on-line petici České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty na ministra zemědělství! Žádají ho, aby zajistil takové nastavení zemědělských dotací v České republice, které bude brát v úvahu proměnlivé místní potřeby a podmínky a které povede k:
• vytvoření přírodních prvků na alespoň 10 % zemědělských ploch ve všech typech krajiny, které budou bez použití chemických přípravků sloužit jako útočiště zvěře, ptáků, hmyzu (opylovačů) i původních planých rostlin,
• cílenému zlepšení podmínek pro vzácné a mizející druhy organismů zemědělské krajiny,
• dlouhodobému zachování kvality zemědělské půdy, se zvláštním zřetelem na zvýšení množství vody zadržované v půdě,
• zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 ha a k rozčlenění větších lánů cestami, biopásy, alejemi, větrolamy a dalšími prvky rozptýlené zeleně, včetně účinných protierozních opatření.
Od 20:49 hod. 27. 11. 2018 do 18:39 hod. 7. 12. 2018 ji podepsalo 6 268 petentů.
 

Církve ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy v ČR

Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské se společným dopisem obrátili na poslance Parlamentu před nadcházejícím rozhodováním o tom, zda-li bude tzv. Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. V části II. se ohrazují také proti třídění společnosti sobě rovných lidských bytostí na umělé kategorie: "Istanbulská úmluva výrazně zasahuje do Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Vedle diskriminace na základě pohlaví se zakazuje diskriminace na základě genderu, sexuální orientace a genderové identity… Je nepřípustné, aby takový konstrukt legitimizoval kontrolování společnosti ve všech oblastech a dokonce aby umožnil kohokoliv trestat za to, že v dané chvíli nerozeznal genderovou identitu druhého", uvádí církevní představitelé.

 

Rozprava k návrhům na umožnění manželství gayů a lesbiček a na vyhrazení instituce manželství svazku muže a ženy sloučena

Odkaz na stenoprotokol z jednání Poslanecké sněmovny zhruba od 16 do 19 hodin 24. října 2018. Protože poslanci neschválili návrh na jednání po 19 hodině, k hlasování o obou novelách na 20. schůzi sněmovny nedošlo.
 

ČlánekIstanbulská úmluva – další útok na přirozenou tradiční rodinu?

Tzv. Istanbulská úmluva se sice zaměřuje, alespoň podle svého plného názvu "Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí", na násilí, které však prezentuje jako historicky mužskou vinu s důsledky snížení možností obhajoby mužů a odpuštění žen, ale současně zavádí do mezinárodní smlouvy a tím i do právního řádu (po schválení parlamentem je mezinárodní smlouva silnější než národní zákony) nepřirozené přístupy k určování pohlaví a jejich indoktrinaci na školách. V tomto článku je uveden plný text listu biskupů českých a moravských diecézí. Více (včetně odkazu na úplné znění úmluvy) na www.zachovejmetradicnirodinu.cz/istanbulska-umluva.
 

ČlánekProjdou nové definice manželství v Poslanecké sněmovně?

Podle webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR by měly být poslanecký návrh Radky Maxové a dalších na změnu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní tisk 201/, který umožní uzavírání manželství gayů a lesbiček a poslanecký návrh Marka Výborného a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, který definuje manželství jako svazek muže a ženy /sněmovní tisk 211/ projednány v 1. čtení ve středu 14. listopadu odpoledne. Funkční odkazy níže v původním článku "Veřejné slyšení k petici o manželství místo registrovaného partnerství a petici na podporu manželství – novely na 20. schůzi PS od 24. října" z 13. října 2018.
 

Soubor ke staženíSudoměřice u Bechyně 22.11.2018: "Pozitivní vlivy na rozvoj obcí"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 22. listopadu od 14 hod. na Farmě u lesa v Sudoměřicích u Bechyně 6. Farma je držitelem titulu Farma roku 2016. Seminář pořádá SPOV ČR ve spolupráci se SPOV Jihočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018". Přihlášky na obec@sudomerice.cz, informace Stanislav Houdek, místopředseda správní rady TO Toulava, tel. 724 180 824.
 

Soubor ke staženíHlavenec 29. listopadu 2018: seminář "Obce a odpady"

Ke stažení pozvánka na seminář, který se uskuteční ve čtvrtek 29. 11. od 10,00 hodin v obci Hlavenec – Vesnici Středočeského kraje roku 2011. Seminář pořádá Spolek pro obnovu venkova České republiky ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova Středočeského kraje v rámci projektu MMR "Podpora obnovy venkova 2018".
 

Soubor ke stažení50. Den malých obcí v Olomouci (20.11.2018) a Praze (27.11.2018)

Ke stažení pozvánka. Dny malých obcí se pořádají od roku 1994, vždy na jaře a na podzim, pro účastníky z českých krajů v Praze a pro starostky a starosty z Moravy a Slezska tentokrát poprvé v Olomouci na Výstavišti Flora (dříve v Brně, Vyškově či Prostějově). Pravidelně se na nich scházejí zástupci (nejen malých) obcí a měst s členy vlády, náměstky rezortních ministerstev, představiteli Komory obcí Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Spolku pro obnovu venkova ČR a odborníky na oblast rozvoje venkova, dotační politiku a financování, životní prostředí, státní správu a samosprávu a další aktuální otázky. Nedílnou součástí konference je i tradičně velmi rozsáhlá doprovodná výstava firem (až 40 vystavovatelů). Využijte možnosti online registrace na https://denmalychobci.cz/do/reg.
 

Implementace Strategického rámce ČR 2030 a Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj schváleny

Ve středu 17. října 2018 vláda ČR schválila usnesením č. 669 Implementační plán Strategického rámce Česká republiky 2013 a usnesením č. 670 Implementaci Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj (Cílů udržitelného rozvoje OSN) v České republice. Odkaz na webové stránky Strategického rámce ČR 2030, kde lze tyto a další související dokumenty stáhnout.