SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality

Vítáme Vás na www stránkách Spolku pro obnovu venkova České republiky, nevládní neziskové organizace, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability a prosperity venkova.
Doručovací adresa: SPOV ČR, Přelická 356, 273 05 Smečno, IČ 64937178, č. účtu 2800635580/2010
V sekci Aktuality naleznete nejnovější zprávy z dění na českém venkově, v pravé části jsou pozvánky na akce Spolku. Informace o logu Spolku získáte zde.
 

Soubor ke staženíSoučasný stav přípravy období 2021+ na schůzi SPOV ČR 5. března

Předsednictvo SPOV ČR 5. března 2019 za přítomnosti náměstka ministryně pro místní rozvoj Mgr. Zdeňka Semoráda, ředitele odboru Řídící orgán PRV MZe Ing. Josefa Tabery a zástupců územních partnerů – člena předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starosty obce Bočanov Karla Reicherta, místopředsedy Sdružení místních samospráv ČR a starosty obce Dolní Studénky Ing. Radima Sršně, Ph.D., projednalo současný stav přípravy období 2021+. Ke stažení úvodní vystoupení JUDr. Radana Večerky, v dalším článku "K současnému stavu přípravy období 2021+" podklady pro vystoupení Ing. arch. Jana Floriana v diskusi.
 

ČlánekK současnému stavu přípravy období 2021+

na schůzi SPOV ČR 5. března v diskusi vystoupil také místopředseda SPOV ČR Ing. arch. Jan Florian. Podklady k jeho vystoupení zveřejňujeme.
 

Soubor ke stažení26. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Třemošné

Seminář "Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou" v městě Třemošná (okr. Plzeň-sever) připravený SPOV Plzeňského kraje s podporou Celostátní sítě pro venkov Jihočeského a Plzeňského kraje.
 

Soubor ke staženíSeminář "Rodina v souvislostech" v úterý 2. dubna 2019 v 10:30 hod.

v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky naváže na jednání valné hromady SPOV ČR. Prezence od 10 hodin. Ukončení semináře kolem 15 hodiny. Podmínkou účasti členů SPOV ČR i veřejnosti, je přihlášení mailem do 29. března 2019 na adrese: spov.veronika@seznam.cz.
 

Soubor ke staženíValná hromada SPOV ČR v úterý 2. dubna 2019 v 9 hodin

Ke stažení pozvánka na jednání, které se uskuteční v Jednacím sále Senátu Parlamentu České republiky. Prezence od 8:30 hodin.
 

Další motivační semináře k soutěži Vesnice roku 2019

se uskuteční 8. března v Šumvaldě (okr. Olomouc), 19. března v Kytlici (okr. Děčín), 28. března ve Stěžerech (okr. Hradec Králové) a 29. března v Hruškách (okr. Vyškov).
 

Soubor ke staženíSoutěž Vesnice roku 2019 vyhlášena

Ke stažení podmínky soutěže s přílohou, podepsané předsedkyní SPOV ČR Ing. Veronikou Vrecionovou, ministryní pro místní rozvoj Ing. Klárou Dostálovou, ministrem zemědělství Ing. Miroslavem Tomanem, CSc., a předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františkem Luklem, MPA, na Dni malých obcí 19. února 2019 v Praze.
 

Soubor ke stažení13. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Pištíně

Seminář "Vesnice roku 2019 - Cesta za Oranžovou a Zelenou stuhou" v jihočeském Pištíně, připravený SPOV s podporou Celostátní sítě pro venkov je určen především obcím z Jihočeského a Plzeňského kraje.
 

Soubor ke stažení12. března 2019: Motivační seminář pro soutěž VR 2019 v Cítově

Pozvánka a program semináře "Vesnice roku 2019 - Cesta za stuhou", připraveného SPOV s podporou Celostátní sítě pro venkov v Cítově na Mělnicku.
 

Soubor ke stažení11. ročník výstavy "Má vlast cestami proměn – příběhy domova". Přihlášky do konce března!

11. ročník výstavy "Má vlast cestami proměn – příběhy domova". Přihlášky do konce března!xxx Máte ve svém okolí povedenou stavební rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní. Výstava bude zahájena 18. května 2019 v Praze na Vyšehradě. Zde výstava setrvá přibližně měsíc. Poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. Nezapomeňte fotit – k výrobě plakátů potřebujeme fotografie před a po rekonstrukci. Přihlásit Vaši proměnu můžete na webu http://www.cestamipromen.cz/prihlasit-promenu. Na webu najdete podrobnější podmínky a principy fungování výstavy. Partnerem hlavního organizátora - sdružení Entente Florale CZ je od počátku Spolek pro obnovu venkova ČR.
 

Týden manželství 11. - 17 . února 2019

Odkaz na stručnou informaci o historii Týdne manželství na webu Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského. Další informace o 13. ročníku Národního týdne manželství najdete na www.tydenmanzelstvi.cz.
 

Soubor ke staženíJednání s náměstkem ministra kultury o období 2021+

29. ledna 2019 jednali předsedkyně SPOV ČR Ing. Vrecionová a místopředseda SPOV Ing. arch. Jan Florian s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D. V souladu se závěry Národní konference Venkov 2018 ve Strážnici k obnově center malých měst prodiskutovali možnosti podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, schváleného českou vládou v roce 1992, z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v návaznosti na 5. cíl politiky pro toto období "Evropa bližší občanům – trvale udržitelný a integrovaný rozvoj městských, venkovských a pobřežních oblastí prostřednictvím místních iniciativ" (viz Nařízení Evropského parlamentu a rady z 30. května 2018, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu). Pojetí obsahu tohoto cíle politiky umožňuje v památkových rezervacích a zónách podpořit nejen památkové objekty. Jedna z oblastí intervence pod kódem 129 je v nařízení definována jako "Ochrana, rozvoj a podpora kulturního dědictví a kulturních služeb". Další jednání, zejména s MMR, budou pokračovat. Náměstek ministra kultury Ing. Ouroda informoval o Davoské deklaraci z roku 2018, týkající se kulturního dědictví a stavební kultury. Ke stažení její český překlad.
 

51. Den malých obcí v Praze a Olomouci

V rámci slavnostního zahájení 51. Dne obcí v Praze a vyhlášení podmínek tradiční soutěže Vesnice roku 2019, jejímiž vyhlašovateli jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR, vystoupí ministryně Klára Dostálová a ministr Miroslav Toman.
 

Prezentace ze semináře Venkov 2019

na webu Výzkumného centra RURAL na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Toto interdisciplinární centrum sdružuje pracovníky a doktorandy primárně z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje a dalších kateder geografické sekce této fakulty, tj. z Katedry fyzické geografie a geoekologie, Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie, Katedry demografie a geodemografie a Ústavu životního prostředí. Spolupracuje s odborníky i z jiných vysokých škol (Jihočeská Univerzita, Západočeská Univerzita, Česká zemědělská univerzita), ústavů (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Ústav územního rozvoje) a decizní sférou (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, ČSÚ).
 

Soubor ke stažení24. ledna: Seminář VENKOV 2019 na Přírodovědecké fakultě

Karlovy univerzity v Praze. Již 12. tradiční diskuzní seminář začíná v 10 hodin – v prvé části představí MMR stav přípravy strategie regionálního rozvoje Česka 21+ a RNDr. Radim Perlín, Ph.D. s kolegy projekt "Nemetropolitní oblasti v Česku". Panelové diskuze v druhé části semináře se účastní také předsedkyně SPOV ČR Ing. Veronika Vrecionová. Přihlášky mailem na adrese perlin@natur.cuni.cz, vstup po přihlášení volný (kapacita sálu omezena).