SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova | SPOV - Spolek pro obnovu venkova

Hledání

Hledat:

Aktuality - archiv

2. prosince 2009

Celostátní setkání zástupců škol obnovy venkova 2009

Škola obnovy venkova Šumava - Český les a Škola obnovy venkova v Radomyšli, město Hartmanice a společnost AgAkcent, s.r.o. pod záštitou Spolku pro obnovu venkova ČR uspořádaly ve dnech 11. - 13. listopadu 2009 již páté setkání zástupců škol obnovy venkova, tentokráte v Klenčí pod Čerchovem. Setkání se zúčastnilo více než 60 zástupců ŠOV, pracovníků vzdělávacích institucí, univerzit, státní správy, obecních zastupitelství a dalších organizací, které řeší problematiku vzdělávání ve venkovském prostoru.
 

 

Den první…

 

První den se ujala funkce moderátorky paní Sylva Heidlerová z MAS Český les, o.s.. Účastníky setkání uvítal starosta městyse Klenčí pod Čerchovem pan Karel Smutný, který charakterizoval území, správní a demografické uspořádání Klenčí a jeho okolí a popřál účastníkům zdárný průběh třídenního setkání.

 

První příspěvek přednesl pan Ing.arch. Jan Florian, člen předsednictva SPOV ČR, který aplikoval biblické desatero na zásady dodržované v práci krajů. Podtrhl význam prvního „přikázání“, kterým je požadavek subsidiarity a jednoduchost nastavených pravidel. V praxi by to mělo znamenat, že se věci mají rozhodovat tam, kde se uskutečňují. Dalšími zásadami „desatera pro kraje“ jsou: sebevědomí občanských iniciativ, aktivní společenský život na venkově, význam rodiny a tradic pro další rozvoj venkova, solidarita mezi občany, odpovědnost za své konání, princip prosperity území, transparentnost, partnerství při realizaci společenských aktivit a inovativnost.

 

 

Další vystupující - ředitel Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR pan RNDr. Josef Postránecký - se zabýval ve své presentaci národními programy zaměřenými na regionální rozvoj v roce 2010. Rozebral Program obnovy venkova a realizaci jeho jednotlivých dotačních titulů v roce 2010. Druhou část příspěvku zaměřil na informaci o  podporách v oblasti úprav bývalých vojenských areálů k obecnému využití a zabýval se i obnovou obecního a krajského majetku postiženého živelnými a jinými přírodními katastrofami.

 

Zástupce z MZe - paní Ing. Jana Litošová (Odbor Řídící orgánu PRV) - se ve své přenášce zabývala realizací Programu rozvoje venkova a to především v oblasti III. OSY konkrétně v Opatření III.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a Opatření III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Probrala způsob čerpání dotací z těchto opatření a představila některé úspěšně realizované projekty.

 

Velkému zájmu účastníků se těšila přednáška  pana Ing. Jiřího Hladíka, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který se ve svém příspěvku změřil na řešení problému krajiny a v ní probíhajících pozemkových úprav. Rozebral faktory ovlivňující vlastní krajinu, právní ukotvení problematiky v zákonech a normách, evropskou úmluvu o krajině, krajinnou politiku v českém právu, politiku územního rozvoje, územní plány a regulační plány. Dále se zabýval ochranou krajiny, územními systémy ekologické stability a významem krajinných prvků. Část vystoupení, týkající se vlivu lidské činnosti na půdu a expanzí zastavovaného území, bylo hodně poučné a částečně i alarmující. Celá pasáž však byla vhodně doplněna pozitivními praktickými příklady týkajícími se tvorby a ochrany krajiny. V závěru své přednášky nastínil opatření ke zpřístupnění pozemků, opatření na ochranu proti vodní a větrné erozi, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.

 

Příspěvek o přeshraniční spolupráci přednesli společně pan Dr. Klaus Zeitler (Aktionsbündnis Čerchov) a jeho kolegyně paní Zuzana Uhrová. Představili v něm konkrétní aktivity mezi bavorským sdružením Landkreis Schwandorf a mikroregionem Chodská liga. Společným jednotícím prvkem spolupráce je integrální rozvoj venkovského území v okolí Čerchova. Připravované a realizované projekty jsou zaměřeny především na oblast energetiky (hlavně alternativní energie), turismu a způsobu života. Přednášející informovali posluchače o probíhajícím velkém projektu cyklotrasy, která povede z Bavorska do Čech.

 

Presentace, která ukončila první den jednání, se zabývala možností webové presentace ŠOV a přednesl jí pan Ing. Stanislav Sojka (Seal,s.r.o.). Byla blíže představena webová stránka -  www.ebfle.eu, což je stránka Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova. Členové ŠOV by měli více tuto stránku využívat a uveřejňovat na ní informace o vlastní škole, o jejích činnostech a aktivitách, a především zveřejňovat školou úspěšně zrealizované projekty. Technickou podporu zabezpečuje pan Sojka na adrese: seal@seal.cz

 

 

Po náročném celodenním maratonu odborných přednášek a jednání bylo v podvečerních hodinách příjemným osvěžením vystoupení místních folklórních souborů. Výkony účinkujících oceňovali účastníci setkání častým potleskem. Vtipné průvodní slovo a závěrečná ochutnávka moravským vín byly pomyslnou závěrečnou „třešinkou na dortu“ prvního dne setkání zástupců ŠOV.

 

Den druhý…

 

Druhý den se moderátorské role ujal pan Ing.arch. Jan Florian. I tento den byl nabitý zajímavými přednáškami a účastníci si už v průběhu setkání mohli v rámci krátkých diskusí k jednotlivým příspěvkům vyměňovat své zkušenosti a poznatky z vlastní práce.

 

Nezastupitelné roli vzdělávání v oblasti rozvoje venkova se ve svém příspěvku věnoval Ing. Jan Jarolímek, Ph.D. z  Provozně ekonomické fakulty ČZU Praha. Představil jednotlivé fakulty, studijní obory, konzultační střediska v regionech a Informační a poradenské centrum PEF. V současné době studuje na univerzitě v různých formách celkem 22 tisíc studentů. Zabýval se projekty univerzity zaměřené na podporu celoživotního vzdělávání a vzdělávání seniorů. Ve svém vystoupení se zmínil i o možnostech kariérního poradenství, představil některé vzdělávací kurzy v regionech a zmínil se i o nejzajímavějších mezinárodních projektech.

 

Filozofický problém teorie a praxe v rámci zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje venkova se pokusil uchopit pan Ing. Petr Hienl z ÚZEI Praha. Zamýšlel se nad tím, jak vůbec definovat venkov a představil některé definice ze zemí EU. Poukázal na to, v čem spočívá bohatství venkova, a to jak bohatství hmotné, tak nehmotné. Zajímavá byla ta část, kde se zabýval vývojem počtu obyvatel v jemu blízkém regionu a zamýšlel se nad tím, kam tito lidé vlastně mizí a proč odcházejí. Zde upozornil na důležitou úlohu „osvíceného“ vesnického učitele, který chápe správně svou roli a poslání vzdělavatele na venkově. Dotkl se i významu sociálního kapitálů pro další rozvoj venkova a ukázal, jak mají správně fungovat vztahově sítě a sociální komunity na venkově.

 

Presentace pana Bc. Jaroslava Urbana (Magistrát Liberec, Člen asociace pro urbanismus a územní plánování) a pana Ing. Tomáše Horníka (ŠOV Zdislava) názorně ukázaly, jak by měla fungovat environmentální obec, která je soběstačná, komplexně řeší své území z hlediska územního plánování, aktivně v ní pracuje ŠOV a úspěšně spolupracuje se studenty středních a vysokých škol. Na tuto přednášku plynule navázal svým připraveným materiálem pan PhDr. Petr Sušanka (MAS Vladař, o.p.s.). Jako dlouhodobý starosta barokního městečka Valeč a zároveň jeden z hlavních propagátorů myšlenky LEADER má hluboké znalosti svého obce i regionu. Představil rozvojové vize městečka Valeč a v druhé části přednášky seznámil účastníky konference s pilotním plánem mobilní školicí vesničky.

 

Starosta městyse Radomyšl - pan Ing. Luboš Peterka - názorně popsal, jak jejich ŠOV pěstuje u občanů pocity příslušnosti k evropanství prostřednictvím vlastní bohaté činnosti a spolupráce s českými partnery i se zahraničními regiony.

 

            Starosta obce Třanovice z Moravskoslezského kraje pan Bc. Jan Tomiczek řešil otázku ekonomické udržitelnosti projektů. Prakticky popsal, jak prováděli revitalizaci ČOV v obci a budovali systém kanalizace. S tím souvisel i rozvoj sítě komunikací v obci a budování venkovské podnikatelské zóny, zejména Kapplova dvora, kde má svoje místo i jejich ŠOV. Přednášku doplnila manažerka ŠOVpaní Ing. Jana Liberdová  o informaci k projektu „Praktikum environmnetální výchovy“.

 

            Přírodovědeckou fakultu UK zastupoval pan RNDr. Radim Perlín, který představil výstupy ze svého sociologického výzkumu, který byl proveden v souboru 1150 obcí. Výstupy byly mimo jiné velice zajímavě zpracovány do podoby názorných map a grafů ve formě putovních presenčních listů a je možno si je u pana Perlína zapůjčit.

 

            Národní síť venkovských komunitních škol představila ve svém příspěvku paní  RNDr. Zuzana Guthová, CSc. V závěru vystoupení pozvala přítomné na mezinárodní seminář „Venkovské komunitní školy 2009“, který byl připravován v prostorách komunitní školy v Borech.

 

            Poslední příspěvek druhého dne setkání přednesl pan Jan Martínek z CpKP Plzeňského kraje. V příspěvku s názvem „Monitorování a hodnocení činnosti MAS v Programu rozvoje venkova“ popsal postup a závěry ze zpracované metodiky hodnocení monitorovacích indikátorů a kvality realizace SPL MAS.

 

           

Po přednesení všech přihlášených příspěvků byl dán dostatečný prostor pro diskusní příspěvky a výměnu názorů ke všemu, co během dvou jednacích dnů zaznělo. Přípravou setkání ŠOV v roce 2010 byla pověřena Škola obnovy venkova, o.p.s se sídlem v Liběšicích  (Ústecký kraj), která bude současně garantem české účasti na setkání Evropského vzdělávacího fóra pro rozvoj venkova v Lipsku u příležitosti veletrhu Euregia „Místní a regionální rozvoj v Evropě“ 25. - 27. října 2010. Tématem národního setkání bude diverzifikace zemědělských činností, uplatnění zemědělských produktů na místních a regionálních trzích a podíl zemědělců na péči o krajinu.

Den třetí…

Poslední den Celostátního setkání škol obnovy venkova, měli účastníci nejprve možnost prohlédnout si a nakoupit výrobky tradičních chodských řemesel (paličkované krajky, kraslice, textilní výrobky tvůrců chodských krojů, chodskou keramiku) a poté poznat kousek Českého lesa v rámci krátké exkurze. Role průvodců a vypravěčů se na jedničku ujali pan starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný a ředitel Městských lesů Domažlice Jan Benda.

Exkurze začala návštěvou rekonstruované čističky odpadních vod nedaleko Trhanova. Poté skupina zájemců již zamířila do Českého lesa. Cestou kolem Zelené chýše a České studánky se účastníci exkurze dostali do oblasti zaniklé vsi Bystřice (Fichtenbach). Kdysi zde stávala sklárna a zámeček, kam údajně jezdila střílet jeleny německá šlechta. Dnes se tu nachází chátrající objekty roty PS a kousek dál je alej k památce klenečského rodáka, spisovatele a lesníka Jana Vrby, tedy Vrbova alej. Prošli kolem památného smrku u zámečku, prohlédli si několik upravených rybníčků a nejvyšší jedli Českého lesa. Přibližně stopadesátiletá jedle bělokorá roste na jižním svahu pod Čerchovem v nadmořské výšce 840 m.n.m. Obvod kmene jedle měří 386 cm a vysoko nasazená koruna stromu dosahuje do výšky 55 metrů. Chráněna je od roku 1994 pro svůj majestátný vzrůst.

Poslední zastávkou měl být nejvyšší vrch Českého lesa – Čerchov, bohužel cestu překazily husté mraky. Ale i přesto se exkurze líbila. Navíc účastníci exkurze zjistili, že v Českém lese se nachází taková místa, o kterých se moc neví, ale stojí za to je vidět.

 

Článek připravili:

Josef Sívek – ÚZEI

Sylva Heidlerová – manažerka MAS Český les

Ing. Jana Bačkovská – ÚZEI

Foto:

Vlastimil Hálek

Ing. Stanislav Sojka